Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι-Κρι: Από 26 Αυγούστου η καταβολή του μερίσματος

Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2019 της Κρι-Κρι είναι η Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Κρι-Κρι: Από 26 Αυγούστου η καταβολή του μερίσματος

Η Κρι-Κρι γνωστοποίησε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 07.07.2020 αποφάσισε, στο πλαίσιο του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019 συνολικού ποσού 5.951.724,48 ευρώ ή 0,18 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό μέρισμα).

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% ήτοι 0,009 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,171 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) κατά την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.       

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε», ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.
  2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αρίθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Τράπεζα Πειραιώς.
  3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζα Πειραιώς για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους.

Για την είσπραξη των μετρητών αυτοπροσώπως από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιείται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ) του μετόχου. Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ., στοιχεία Κ.Α.Μ.Ε.), όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή.

Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020, η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (3ο χιλ. Σερρών-Δράμας, Σέρρες, τηλ. 2321068300).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v