Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στην Intrum η διαχείριση των δανείων του ομίλου Forthnet

Η Intrum Hellas προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με τη United Group, με αντικείμενο τη διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου Forthnet. Και επίσημα μέτοχος η United, μετέτρεψε ομολογίες σε μετοχές.

Στην Intrum η διαχείριση των δανείων του ομίλου Forthnet

Η Intrum Hellas, κορυφαία εταιρεία διαχείρισης στην Ελλάδα, αναλαμβάνει τ διαχείριση των δανείων του ομίλου Forthnet, συνολικού ύψους 281 εκατ. ευρώ, για λογαριασμό της εταιρείας United Group (NewCo United Group Hellas).

H United Group ανήκει στην BC Partners και έχει ηγετική θέση στους κλάδους τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέσω συμφωνίας που υπέγραψε στις 28 Μαΐου με τις πιστώτριες τράπεζες, Εθνική Τράπεζα, Αlpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Attica Bank, απέκτησε το σύνολο των απαιτήσεων τoυ ομίλου Fοrthnet και μετοχική συμμετοχή στην εταιρεία.

Η Intrum Hellas προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με τη United Group, με αντικείμενο τη διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου Fοrthnet, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά με τη διαχείριση απαιτήσεων για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων, εταιρειών και επενδυτικών κεφαλαίων, σύμφωνα με τη στρατηγική ανάπτυξης που υλοποιεί.

Forthnet: Και επίσημα μέτοχος η United

Η Forthnet ανακοίνωσε τα ακόλουθα σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016, δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν συνολικά 233.748.933 κοινές ονομαστικές μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία, συνεπεία όμως ενδιάμεσων μετατροπών, με βάση και τις σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες έχει προβεί η Εκδότρια, οι εναπομείνασες μετατρέψιμες ομολογίες ανέρχονται πλέον σε 171.246.551 ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

1. Σύμφωνα με την ενημέρωση που απέστειλε στην Εκδότρια η ομολογιούχος Newco United Group Hellas SARL, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας (17ης) περιόδου μετατροπής, η οποία λήγει την 30.09.2020, υπέβαλε νομίμως την 09.09.2020 ανέκκλητη αίτηση μετατροπής 85.766.667 Μετατρέψιμων Ομολογιών σε μετοχές της Εκδότριας.

2. Συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής 85.766.667 Μετατρέψιμων Ομολογιών από την ανωτέρω ομολογιούχο, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά €25.730.000,10 με την έκδοση 85.766.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία, σύμφωνα
με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα του ΜΟΔ, με σχετική απόφασή του θα διαπιστώσει την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την Εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και την παράδοση στη δικαιούχο τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις. H Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί  διαπίστωσης της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεότερες ανακοινώσεις της.

4. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε €77.509.870,20 και θα είναι διαιρεμένο σε 258.366.234 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών η καθεμία.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v