Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπήτρος: Δεν επηρεάστηκαν τα μεγέθη εξαμήνου από την πανδημία

Οπως επισημαίνει η Μπήτρος, η σιδηρεπορική δραστηριότητα αναφέρεται σε τομείς της οικονομίας που δεν έδειξαν να επηρεάζοτναι σημαντικά από την την υγειονομική και την παρεπόμενή της οικονομική κρίση, ενώ η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά θα παραμείνει ανεπηρέαστη από την πανδημία.

Μπήτρος: Δεν επηρεάστηκαν τα μεγέθη εξαμήνου από την πανδημία

Η πανδημία δεν επηρέασε σε βαθμό άξιο λόγου τις πωλήσεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ λόγω της περιορισμένης έκθεσης στους βαρύτερα πληττόμενους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης, δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από τις επιπτώσεις της Covid-19 στην οικονομία η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων και η ρευστότητα του ομίλου, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Μπήτρος.

Η εταιρεία, κατόπιν σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη συμπληρωματική της σημείωση στην εξαμηνιαία έκθεση του ΔΣ της περιόδου 01/01/2020 – 30/06/2020, αναφορικά με α) την επίπτωση της πανδημίας Covid-19 στη λειτουργία  και τα οικονομικά μεγέθη τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου κατά την επισκοπούμενη περίοδο, β) την εκτίμηση για την επίπτωση αυτή στο μέλλον και γ) τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εν λόγω επίπτωσης, αναφέρει τα εξής:.

Η Εταιρεία έλαβε εξ αρχής -και εξακολουθεί να λαμβάνει και να εφαρμόζει πιστά- όλα τα υποδεικνυόμενα από τους αρμόδιους φορείς μέτρα, με στόχο, αφενός, την προστασία των εργαζομένων από τη μετάδοση του SARS-COV-2 μέσα στους εργασιακούς χώρους και, αφετέρου, τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των δραστηριοτήτων της.

Συγκεκριμένα: α) διεξάγει μια διαρκή εσωτερική καμπάνια ενημέρωσης και εγρήγορσης για τα επιβαλλόμενα μέτρα προστασίας και παρακολουθεί στενά την τήρησή τους, β) έχει περιορίσει στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο την είσοδο επισκεπτών και συνεργατών στις εγκαταστάσεις της καθώς και τις δια ζώσης επαγγελματικές επαφές των εργαζομένων της εκτός των εγκαταστάσεών της, γ) έχει εντατικοποιήσει τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης των εγκαταστάσεών της, δ) διαθέτει αφειδώς μάσκες προστασίας και απολυμαντικά μέσα στο προσωπικό της, ε) έχει ενισχύσει την υποδομή της σε μέσα τηλε-διασκέψεων και εξοπλισμό εργασίας από απόσταση, και στ) εξαντλεί τις δυνατότητες τηλε-εργασίας.

Οι τομείς, στους οποίους δραστηριοποιείτο ο Όμιλος εταιρειών της Μπήτρος Συμμετοχική κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 είναι (α) ο σιδηρεμπορικός, με αντικείμενο την επεξεργασία και εμπορία προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, μέσω των εταιρειών Μπήτρος Μεταλλουργική Α.Ε.Β.Ε. και Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος Α.Β.Ε.Τ.Ε. (β) ο τομέας των ακινήτων, μέσω της εταιρείας Μπήτρος Κατασκευαστική Α.Β.Ε.Τ.Ε., και (γ) ο ενεργειακός, και συγκεκριμένα ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων δεν επηρεάστηκε αισθητά από την πανδημία, λόγω της δυναμικής των εξελίξει δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και της μη διακοπής της λειτουργίας των εργοταξίων. Το γεγονός αυτό αποτυπώθηκε στις πωλήσεις του σιδηρεμπορικού business unit του Ομίλου, οι οποίες -υποβοηθούμενες και από την αύξηση των τιμών που καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο- ανήλθαν το πρώτο ήμισυ του τρέχοντος έτους σε €15.554.362,83 έναντι €15.830.873,37 της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 1,75%.

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά είναι -εκ φύσεως- μια δραστηριότητα που είναι δύσκολο να επηρεαστεί από υγειονομικούς παράγοντες. Έτσι, τα μεγέθη του business unit της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, όχι μόνον έμειναν ανεπηρέαστα από την πανδημία αλλά και παρουσίασαν -για συγκυριακούς λόγους- σημαντική αύξηση το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Συγκεκριμένα το σύνολο της αξίας της παραχθείσας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε €1.233.402,98  έναντι €1.033.091,47 το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τέλος, η δραστηριότητα του business unit των ακινήτων του Ομίλου είναι περιορισμένη τα τελευταία χρόνια στην πώληση των -μικρών πλέον- αποθεμάτων της Μπήτρος Κατασκευαστική σε πρώτη και παραθεριστική κατοικία, οπότε οι πωλήσεις είναι επιλεκτικές και σποραδικές, και δεν επηρεάζονται από βραχυχρόνιες τάσεις. Για την πληρότητα του σημειώματος επισημαίνουμε ότι στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, όπως και κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019, δεν υπήρξαν πωλήσεις κατοικιών της Μπήτρος Κατασκευαστική.

Συμπερασματικά, η πανδημία δεν επηρέασε σε βαθμό άξιο λόγου τις πωλήσεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ούτε, όμως, και η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων ή η ρευστότητα του Ομίλου επηρεάστηκαν σημαντικά από τις επιπτώσεις της Covid-19 στην οικονομία, γεγονός που οφείλεται και στην περιορισμένη έκθεση του Ομίλου στους βαρύτερα πληττόμενους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης.

Στο τέλος της περιόδου του πρώτου εξαμήνου του 2020,  η Διοίκηση του Ομίλου εκτίμησε ότι δεν υπήρχαν ουσιαστικοί πιστωτικοί κίνδυνοι, οι οποίοι να μην έχουν καλυφθεί από ασφαλιστήρια συμβόλαια, ή από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Επίσης, παρά τη χορήγηση σε πληττόμενους εκδότες επιταγών της δυνατότητας υπαγωγής σε καθεστώς αναστολής της προθεσμίας πληρωμής των επιταγών τους, δεν υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις στη ρευστότητα του Ομίλου.

Όσον αφορά στις εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επιπτώσεις της πανδημίας στα μεγέθη και τη λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου, πρέπει, κατ’ αρχήν, να επισημανθεί το αυτονόητο, ότι, δηλαδή, οι επιπτώσεις αυτές θα εξαρτηθούν πρωτίστως από τη διάρκεια και την ένταση της εξέλιξης της υγειονομικής κρίσης. Οι λοιπές παράμετροι των επιπτώσεων είναι οι ακόλουθες:

1.       Από την 1η Σεπτεμβρίου έχει πρακτικά διακοπεί η βασική δραστηριότητα της Μπήτρος Μεταλλουργική, της μεγαλύτερης εταιρείας του Ομίλου, δεδομένου ότι τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της, τα οποία αφορούσαν στη δραστηριότητα της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων, εισφέρθηκαν στην δραστηριοποιούμενη στον ίδιο κλάδο εταιρεία ΣΙΔΜΑ Α.Ε. έναντι του 25% των μετοχών της τελευταίας. Ως εκ τούτου, ένα μεγάλο πεδίο άμεσων δυνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στον Όμιλο έχει εκ των πραγμάτων εκλείψει.

2.       Η σιδηρεμπορική δραστηριότητα, την οποία ασκεί η Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος, αναφέρεται σε τομείς της οικονομίας, όπως τα δομικά έργα και τα έργα πολιτικού μηχανικού, οι οποίοι δεν έδειξαν να επηρεάζονται σημαντικά από την υγειονομική και την παρεπόμενή της οικονομική κρίση. Αντιθέτως, πρόκειται για τομείς, στους οποίους η δραστηριότητα προβλέπεται να αυξηθεί κατακόρυφα όταν θα αρχίσει η εισροή των χρηματοδοτήσεων του NGEU και του MFF.

3.       Η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά θα παραμείνει ανεπηρέαστη από τη πανδημία.

4.       Οι πωλήσεις της Μπήτρος Κατασκευαστική θα εξακολουθήσουν να είναι ανεξάρτητες των βραχυχρόνιων τάσεων. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί πωλήσεις ακινήτων της εταιρείας ύψους €535.000.

Τέλος, οι εκτιμήσεις για την ενδεχόμενη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων και προβλημάτων ρευστότητας εξ αιτίας των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, λαμβάνουν υπόψη ότι ο Όμιλος δεν παρουσιάζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως τοις μετρητοίς ή μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών σε πελάτες με αυξημένο βαθμό φερεγγυότητας. Η δε χορήγηση πίστωσης ελέγχεται μέσω πιστωτικών ορίων και εφαρμογής συγκεκριμένων όρων.

Και, πέραν τούτου, έχουν συναφθεί συμβάσεις ασφάλισης πιστώσεων για την κάλυψη ενδεχομένων επισφαλειών."

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v