Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας -Λάππας: Στις 7/12 η Γενική Συνέλευση για την έκδοση ομολόγου

Την έκδοση Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού μέχρι € 11.500.000,00, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας, καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Κλουκίνας -Λάππας: Στις 7/12 η Γενική Συνέλευση για την έκδοση ομολόγου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την «Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ» την εβδόμη (7η) Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα, και ώρα 11.00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐19, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Έκδοση Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003 ως ισχύουν, ποσού μέχρι € 11.500.000,00, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας, και ορισμός των εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους δανειστές.
  2. Ανάθεση, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας, στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξειδικεύσει τους όρους του κοινού ομολογιακού δανείου, επιλέξει και συμβληθεί με τους ομολογιούχους δανειστές, διορίσει το διαχειριστή πληρωμών και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων και ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς προς την έκδοση, διάθεση και εκπροσώπηση του ομολογιακού δανείου, συμβάσεις, τις εξασφαλίσεις καθώς και τις ομολογίες.

Νωρίτερα, η εταιρεία είχε αποφασίσει την ανάκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.11.2020. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v