Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην Δρομέας

Η εταιρεία προσπαθεί να διαβλέψει μέσα από το θολό αυτό τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά και να προγραμματίσει με βάση την εξελισσόμενη εικόνα τις ενέργειές της έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην ισχυρότατη αυτή πρόκληση.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην Δρομέας

Σε συνέχεια της ενημερωτικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με ημερομηνία 27/10/2020
η οποία μας κοινοποιήθηκε την 30/10/2020 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01/01 – 30/06/2020 και τις αναφορές που γίνονται σ’ αυτή
σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid19 καταγράφουμε τις κάτωθι συμπληρωματικές
σημειώσεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Δρομέας.

Στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση στη 10η και 11η σελίδα γίνεται αναφορά για το θέμα της πανδημίας όπως και στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση σελίδες 18η & 19η για τα μέτρα και τη μέριμνα που έλαβε η επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει την πανδημία που ενέσκηψε κύρια όμως στη βάση των ποιοτικών στοιχείων των επιπτώσεων και των κινήσεων αντιμετώπισής τους.

Στην παρούσα επιχειρείται περαιτέρω εξειδίκευση και ιδιαίτερα ποσοτικά ως προς τις επιπτώσεις της πανδημίας για την εταιρεία.

Α) Επίπτωση της πανδημίας στη λειτουργία της εταιρείας και Μέτρα που ελήφθησαν για τη μείωση της επίδρασής της

Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση από το ξεκίνημα της κρίσης της πανδημίας έχει φροντίσει με ενέργειές της να θωρακίσει το προσωπικό της με όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας έναντι του ιού με σκοπό να εξασφαλίσει πρωταρχικά την υγεία του προσωπικού και όλων των εμπλεκομένων με αυτήν μερών (πελάτες, προμηθευτές) και κατά δεύτερο λόγο την απρόσκοπτη παραγωγική της λειτουργία. Όλα αυτά στα πλαίσια των κανόνων που θεσπίζει η πολιτεία και μάλιστα με αυστηρή τήρηση που επιτηρείται από τους υπευθύνους των τμημάτων με τη διαρκή συνέργεια του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας. Προχώρησε στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας όλων των εργαζομένων, με κατάλληλα διαχωριστικά και αποστασιοποίηση, παράλληλα με την υιοθέτηση πολιτικών εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό.

Επίσης εκμεταλλεύθηκε την ασφάλεια που παρέχει η αξιοποίηση της πληροφορικής για τον περιορισμό των μετακινήσεων στο ελάχιστο δυνατό με την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, καθώς και σύγχρονων, ευέλικτων τρόπων εργασίας ανάλογα με τις ατομικές ή ειδικές ανάγκες ομάδων εργαζομένων, μειώνοντας τις συναντήσεις και επαφές με φυσική παρουσία. Αυστηροί κανόνες λειτουργίας έχουν υιοθετηθεί σε όλα τα σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμένου να επιβεβαιώνεται διαρκώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για όλους. 

Όσον αφορά το θέμα της οικονομικής πορείας της κατ’ αρχήν θέλουμε να σημειώσουμε την ιδιαιτερότητα της λειτουργικότητας της εταιρείας μας, η οποία πραγματοποιεί μεγάλο ποσοστό των πωλήσεών της στο εξωτερικό και κύρια σε μεγάλους οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Γερμανικός Στρατός κ.λπ.

Οι πωλήσεις αυτές γίνονται στη βάση ανάληψης έργων μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών και με την ανάληψή τους υπογράφονται συμβάσεις σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται οι γενικοί και ειδικοί όροι εκτέλεσής τους. Με βάση τις συμβάσεις αυτές καθορίζονται οι ποσότητες των ειδών που θα πωληθούν, το χρονοπρόγραμμα παραλαβής τους, τιμές και λοιποί όροι που αφορούν κάθε συναλλαγή.

Ως εκ τούτου ένα πολύ μεγάλο μέρος των πωλήσεων της εταιρείας που κυμαίνεται περίπου σε ποσοστό 70% δέον να θεωρούνται επιβεβαιωμένες, με μόνη πιθανότητα την καθυστέρηση παραλαβής εξαιτίας προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν λόγω της πανδημίας. Αυτό εξασφάλισε στην εταιρεία όπως είναι εμφανές και από τα οικονομικά της στοιχεία για το Α΄ εξάμηνο του 2020 αύξηση στις πωλήσεις και τα αποτελέσματά της παρά το πρόβλημα της πανδημίας.

Παράλληλα, όπως και στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση αναφέρεται ανακοινώθηκε στις 02/09/2020 στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών η ανάληψη νέου μεγάλου αριθμού έργων του Γερμανικού Στρατού για την επόμενη 4ετία που εξασφαλίζει σημαντικό ύψος επιβεβαιωμένων ουσιαστικά πωλήσεων κατ’ έτος για την εταιρεία, δίνοντάς της τη δυνατότητα να κινηθεί με σχετική ασφάλεια και σιγουριά στο μέλλον.

Οι εξαγωγικές μας πωλήσεις που κατευθύνονται κύρια προς μεγάλους πελάτες σημείωσαν σημαντική αύξηση 28,69% και ενδυνάμωσαν τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα της εταιρείας ενώ η εσωτερική αγορά για το Α΄ εξάμηνο παρουσίαζε μικρή υστέρηση της τάξης του 6,73%. Έχουν αναληφθεί δράσεις προκειμένου να αντιμετωπισθεί η μικρή αυτή πτώση τον τομέα των πωλήσεων εσωτερικού της εταιρείας με έμφαση και στο e-shop μας το οποίο εμφανίζει σημαντικά ανοδικές τάσεις.

Β) Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας στο μέλλον

Επειδή το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας έχει εκτεθεί σε έναν πρωτόγνωρο κίνδυνο για την αντιμετώπιση του οποίου δεν υπάρχουν παρά μόνο θεωρητικά σενάρια τα οποία δεν έχουν κριθεί στην πράξη δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς με ικανή ασφάλεια τις επιπτώσεις της στο προσεχές μέλλον. Αντίστοιχα η επίδραση της πανδημίας σε μία ασθενική οικονομία όπως αυτή στην οποία επιχειρούμε μπορεί να είναι καταστροφική για σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και ατόμων.

Η εταιρεία προσπαθεί να διαβλέψει μέσα από το θολό αυτό τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά και να προγραμματίσει με βάση την εξελισσόμενη εικόνα τις ενέργειές της έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην ισχυρότατη αυτή πρόκληση. Συνεχίζει να εφαρμόζει όλα τα προτεινόμενα από την Πολιτεία μέτρα και να επιδιώκει με τις ενέργειές της τη μείωση των κινδύνων που την απειλούν.

Όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματά της αλλά και από την ανάληψη νέων σημαντικότατων έργων που έχουν ανακοινωθεί και συμπεριλαμβάνονται στην Οικονομική Έκθεσή της Α΄ εξαμήνου διατηρεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Αυτό όπως προαναφέρουμε συνίσταται σε σημαντικότατου ύψους συμβάσεις που έχει ήδη υπογράψει με μεγάλους Οργανισμούς του εξωτερικού με ορίζοντα εκτέλεσης την επόμενη 4ετία. Θεωρούμε πως κατ’ αρχήν ξεκινάει με ένα πολύ δυνατό πλεονέκτημα που της δίνουν τα έργα αυτά, ώστε να αντιμετωπίσει τις γενικότερα δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους:

α) Έχει εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό ύψος πωλήσεων κατ’ έτος για την επόμενη 4ετία με αποτέλεσμα να προσδοκά για τα έτη αυτά πωλήσεις άνω των 20εκ € και β) Της δίνεται επαρκής χρόνος να προετοιμαστεί και να αντιμετωπίσει την όποια εξέλιξη της πανδημίας (θετική ή αρνητική).

Πολύ περισσότερο της δίνεται χρόνος να προετοιμαστεί για το πέρασμα στην επόμενη ημέρα που θα είναι η στιγμή που η πανδημία θα έχει αντιμετωπιστεί, είτε μέσω της παραγωγής εμβολίων (όπως ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται) είτε μέσω της παραγωγής φαρμάκων και η Παγκόσμια Οικονομία θα γνωρίσει ένα νέο άλμα ανάπτυξης στο οποίο και θα έχει η εταιρεία μας όλα τα εχέγγυα και τις προοπτικές να συμμετάσχει με αξιώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v