Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Πράσινο φως από τη ΓΣ στη συμφωνία εξυγίανσης

Οι μέτοχοι της εισηγμένης ενέκριναν και τη συμφωνία διαγραφής οφειλών της εταιρείας έναντι εταιρειών της οικογένειας Βαράγκη.

Βαράγκης: Πράσινο φως από τη ΓΣ στη συμφωνία εξυγίανσης

Η Βαράγκης Α.Β.Ε.Π.Ε ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε την 4.12.2020 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που προέβλεπε η από 13.11.2020 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου:

1. Έγκριση της από 16.9.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης - Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρείας και των πιστωτών αυτής, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης

2. Έγκριση του από 14.09.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού δυνάμει του οποίου συμφωνείται η διαγραφή των οφειλών της Εταιρίας έναντι των α) «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.», β) «ΘΗΤΑ ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.», γ) Δημητρίου Βαράγκη και δ) Νικολάου Σωσσίδη, υπό την αίρεση της επικύρωσης της από 16.09.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης από το αρμόδιο δικαστήριο

3. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 73,33% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 3.473.965 μετοχές επί συνόλου 4.737.503 μετοχών). Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα:

1. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η από 16.9.2020 Συμφωνία Εξυγίανσης - Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρίας, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρείας και των πιστωτών αυτής, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 αυτής.

Επιπλέον παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να χειριστεί συνολικά οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την ως άνω Συμφωνία Εξυγίανσης και την υλοποίηση των εκεί συμφωνηθέντων, καθώς και όπως εν γένει χειριστεί την διαδικασία εξυγίανσης της Εταιρείας, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια κατά την κρίση του και χωρίς περιορισμό στο μέτρο που εκτιμά πως αυτή είναι απαραίτητη και εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.473.965
Κατά: 0
Αποχή : 0

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί το από 14.9.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό διαγραφής οφειλών που συνήφθη μεταξύ αφενός της Εταιρείας και αφετέρου των α) «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΑΙΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.», β)«ΘΗΤΑ ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.», γ) Δημητρίου Βαράγκη και δ) Νικολάου Σωσσίδη, δυνάμει των οποίων τα υπό (α) έως (δ) αναφερόμενα μέρη συμφώνησαν στη διαγραφή απαιτήσεών τους έναντι της Εταιρίας, υπό την αίρεση της επικύρωσης της από 16.09.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης από το αρμόδιο δικαστήριο.

Δεδομένου ότι δυνάμει του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού η Εταιρεία πρόκειται να απαλλαχθεί από υποχρεώσεις της έναντι των παραπάνω μερών, στο μέτρο που πληρωθεί η σχετική αίρεση, η σύναψή του κρίθηκε επωφελής για τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)
Υπέρ: 3.473.965
Κατά: 0
Αποχή : 0

3. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v