Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαθιός: Ζημιές ύψους 1,7 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Ο όμιλος εμφάνισε πτώση τζίρου κατά 38,5% στα 8,35 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αρνητικά EBITDA ύψους 251 χιλ. ευρώ. Αυξημένος ο καθαρός δανεισμός. Τι λέει για την πανδημία.

Μαθιός: Ζημιές ύψους 1,7 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με την εν εξελίξει πανδημία του Covid-19, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σημειώνει τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το Εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης , του Γ΄ Τριμήνου της χρήσης , συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης και τις προοπτικές που αφορούν την δραστηριότητας της.

Ειδικότερα τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2020, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 8.358 χιλ. ευρώ, έναντι 13.600 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 38,54% και στη μητρική εταιρεία σε 8.183 χιλ. ευρώ, έναντι 13.319 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 38,56%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε -692 χιλ. ευρώ, έναντι 416 χιλ. ευρώ, και σε εταιρικό επίπεδο σε -389 χιλ. ευρώ έναντι 682 χιλ. ευρώ .

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε -1.693 χιλ. ευρώ, έναντι -108 χιλ ευρώ και για την Εταιρεία σε -1.531 χιλ. ευρώ έναντι 108 χιλ ευρώ.

δ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε -251 χιλ. ευρώ, έναντι 868 χιλ. ευρώ, και σε εταιρικό επίπεδο σε -70 χιλ. ευρώ έναντι 1.010 χιλ ευρώ.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30/9/2020 ανήλθε σε 10.642 χιλ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 2.266 χιλ ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 3.846 χιλ ευρώ.

Ο ‘Όμιλος σημειώνει ότι συμμορφώθηκε με τις κατευθυντήριες οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού υγείας και των αρμόδιων αρχών. Ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προφυλαχθούν οι εργαζόμενοι της και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες.

Επιπλέον δόθηκε βαρύτητα στη συμμετοχή της εταιρείας σε όλα τα μέτρα στήριξης που έδωσε η κυβέρνηση για την βοήθεια στη ρευστότητα.

Έτσι, από την εμφάνιση της πανδημίας μέχρι και την 30.09.2020, η εταιρία συνειδητά αύξησε την ρευστότητά της με την λήψη νέων χορηγήσεων και προέβη στην εξασφάλιση επιπλέον πιστωτικών ορίων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης ρευστότητας επιφέρει η συνέχιση της πανδημίας του COVID‐19.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου που ανήλθε σε ευρώ 8.681 χιλ. την 30.09.2020, έναντι ευρώ 7.812 χιλ. την 31.12.2019 και για την εταιρεία ανήλθε σε ευρώ 9.607 χιλ την 30.09.2020 έναντι ευρώ 8.698 χιλ την 31.12.2019.

Ωστόσο το μέγεθος των μελλοντικών επιπτώσεων από το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας στην ελληνική οικονομία όσο και στις οικονομίες των λοιπών χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και δε δύναται να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο οι συνολικές επιδόσεις και η πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας να επηρεαστούν αρνητικά και στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 και στο μέλλον γενικότερα .

Παρόλα αυτά η διοίκηση του Ομίλου θα συνεχίσει να παρακολουθεί με αδιάλειπτη προσοχή τις εξελίξεις αυτές, να αξιολογεί τους κινδύνους και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Ομίλου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v