Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Από 18/12 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου €0,07/μετοχή

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 15.12.2020.

Νάκας: Από 18/12 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου €0,07/μετοχή

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25.11.2020 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 443.800€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€ και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 443.800€ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η ονομαστική αξία της μετοχής θα μειωθεί αντίστοιχα κατά 0,07€ και θα παραμείνει στην τιμή των 0,60 €.

Η μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60€ σε 0,67€ και ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της από 0,67€ σε 0,60€ και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί επιστροφή κεφαλαίου 443.800€ με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07€ ανά μετοχή.

Μετά τη μείωση από την επιστροφή κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει στο ποσό των 3.804.000,00€ και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την υπ' αριθμ. 127360/01-12-2020 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2020 ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από τις 14.12.2020 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με ονομαστική αξία 0,60€ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07€ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 15.12.2020.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 18/12/2019.

Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 18/12/2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ALPHA BANK.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v