Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ακρίτας: Πτώση 21,6% στον κύκλο εργασιών το 9μηνο

Τα EBITDA ανήλθαν σε 448.741 € για την ίδια περίοδο του 2020, έναντι ζημίας 663.022 € πέρσι. Ο κύκλος εργασιών για το σύνολο της χρήσης δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τα επίπεδα της προηγούμενης εκτίμησης.

Ακρίτας: Πτώση 21,6% στον κύκλο εργασιών το 9μηνο

Mείωση 21,6% παρουσίασε σωρευτικά ο κύκλος εργασιών της Ακρίτας την περίοδο 01/01/2020 μέχρι 30/09/2020,  διαμορφούμενος σε 16.820.637 € από 21.443.637 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Όπως σημειώνει στην σχετική της ανακοίνωση η εταιρεία, η σταδιακή βελτίωση σε σχέση με την πορεία των πωλήσεων του 1ου εξαμήνου οφείλεται στο ότι κατά την περίοδο του Γ' Τριμήνου του 2020 η μείωση είναι αρκετά περιορισμένη στο ύψος του 3,8%, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η πτώση των πωλήσεων εξωτερικού λόγω των επιπτώσεων των κατά τόπους lock downs υπήρξε σημαντικά μεγαλύτερη. Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνική αγορά εμφανίζει μείωση της τάξης του 15,1% για το 9μήνο, ενώ το Γ' τρίμηνο αυξάνεται κατά 2,9% σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές περιόδους.

Παρά τις αντίξοες και πρωτοφανείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο του Lockdown και τη μείωση του κύκλου εργασιών, η εταιρία εστιάζοντας στην διαφοροποίηση του μείγματος πωλήσεων με αύξηση της συμμετοχής προϊόντων αυξημένης προστιθέμενης αξίας, σε συνδυασμό με τη συνεχή βελτίωση του κόστους παραγωγής αλλά και την έγκαιρη αξιοποίηση των μέτρων στήριξης της Ελληνικής κυβέρνησης, πέτυχε για το 9μηνο σημαντική αύξηση του μικτού κέρδους από 301.654 € το 2019 σε 1.143.993 € το 2020, σημειώνει η Ακρίτας. Ως αποτέλεσμα, τα αποτέλεσμα τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών επενδύσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 448.741 € για την ίδια περίοδο του 2020, έναντι ζημίας 663.022 € πέρσι.

χιλ. ΕΥΡΩ

01/01-30/09/2019

01/01-30/09/2020

01/07-30/09/2019

01/07-30/09/2020

Κύκλος Εργασιών

21.443,637

16.820,637

6.677,157

6.422,453

Μικτό Κέρδος

301,654

1.143,993

194,083

488,290

Κέρδη προ φόρων (EBT)

-4.613,282

-2.727,071

-1.410,196

-871,011

Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT)

-2.497,082

-1.522,925

-716.703

-465,727

Κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

-663,022

448,741

-110,516

181,604

 Ο συνολικός δανεισμός της Ακρίτας δεν εμφάνισε αξιοσημείωτη μεταβολή σε σχέση με την Εξαμηνιαία Περίοδο του 2020. Το μέσο κόστος δανεισμού κυμάνθηκε όπως και τις προηγούμενες περιόδους σε 3,38% ενώ η αποκλιμάκωση που επήλθε κατά την προηγούμενη χρήση με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωσης του δανεισμού συνέβαλε καθοριστικά για την παρούσα σταθερότητα.

Η Διοίκηση της εταιρίας, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις και επεξεργάζεται συνεχώς διάφορα εναλλακτικά σενάρια, ώστε να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που υφίστανται, ενώ παράλληλα διατηρεί ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Ωστόσο, η πανδημία συνεχίζει να επηρεάζει το σύνολο των λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρίας, σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Οι μέχρι τώρα εξελίξεις στο βαθμό που είναι δυνατό κάτι να προβλεφθεί, δείχνουν ότι δεν αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα στην προμήθεια α' υλών από το εξωτερικό, ενώ ο κύκλος εργασιών για το σύνολο της χρήσης δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τα επίπεδα της προηγούμενης εκτίμησης, ενώ και η τάση βελτίωσης της λειτουργικής κερδοφορίας δεν θα επηρεαστεί.

Αναμφίβολα όμως, οι παράγοντες που υφίστανται και σχετίζονται με την πανδημική εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19) και την επίδραση αυτού στην εθνική και παγκόσμια οικονομία, δεν δύναται να ελεγχθούν αποκλειστικά από τη Διοίκηση του εταιρίας. Δεδομένου μάλιστα ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας, η Διοίκηση διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με τις επιπτώσεις που δύναται να επηρεάσουν την πορεία της στο μέλλον.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v