Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαϊδεμένος: Πτώση 24,4% στις πωλήσεις το εννεάμηνο

H Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι συνέπειες της πανδημίας θα επηρεάσουν την λήξη της τρέχουσας χρήσης και δε δύναται να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υφίστανται και για μέρος του 2021.

Χαϊδεμένος: Πτώση 24,4% στις πωλήσεις το εννεάμηνο
Για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του γ΄ τριμήνου της χρήσης 2020, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID‐19, που αφορά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με ανακοίνωση της η Χαϊδεμένος.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, η παγκόσμια οικονομική ύφεση στη τρέχουσα χρήση από την κρίση της δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας του CONID‐19, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που επέφερε, επηρέασε αρνητικά και τη διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών της εταιρίας.

Οι πωλήσεις της ανήλθαν σε Ευρώ 10.069 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε Ευρώ 3.513 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 13.321 χιλ. και Ευρώ 3.812 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή κατά 24,41% και 7,82% αντίστοιχα.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 594 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε Ευρώ 243 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 1.659 χιλ. και Ευρώ 349 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή σε ποσοστό 64,17% και 30,40% αντίστοιχα.

Τα κέρδη /ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ - 927 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐ 30.09.2020 και σε Ευρώ -302 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ -192 χιλ. και Ευρώ -70 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 382,36% και 333,57% αντίστοιχα.

Τα κέρδη/ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ -1.216 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε Ευρώ -401 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ -567 χιλ. και Ευρώ -201 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 114,44% και -99,48% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της εταιρίας, που ανήλθαν σε Ευρώ 51 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε Ευρώ 21 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 775 χιλ. και Ευρώ 232 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 93,48% και 90,97% αντίστοιχα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, ο συνολικός Δανεισμός της εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ 10.044 χιλ. την 30.09.2020, έναντι Ευρώ 9.160 χιλ. την 31.12.2019 .

Με την εμφάνιση της πανδημίας και μέχρι την 30.09.2020, η εταιρία έχει προβεί σε λήψη νέων δανείων και στην εξασφάλιση επιπλέον πιστωτικών ορίων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης ρευστότητας επιφέρει η συνέχιση της πανδημίας του Covid -19 .

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε Ευρώ 7.065 χιλ. την 30.09.2020 και Ευρώ 5.687 χιλ. την 31.12.2019. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 16.720 χιλ. την 30.09.2020 και Ευρώ 17.833 χιλ. την 31.12.2019.

Η εμφάνιση της πανδημίας Covid -19 δε δημιουργεί αβεβαιότητες σχετικά με τη δυνατότητά της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της καθώς έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα και έχει δημιουργηθεί ένα γενικότερο πλάνο ανταπόκρισης για κάθε παράγοντα κινδύνου προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία της εταιρίας.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας και με δεδομένο το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας και του έντονου βαθμού αβεβαιότητας η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι συνέπειες θα επηρεάσουν την λήξη της τρέχουσας χρήσης και δε δύναται να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υφίστανται και για μέρος του 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v