Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Πτώση 40% στις πωλήσεις 9μήνου

"Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων του Ομίλου στις 30.09.2020 ανήλθε σε €328 εκατ., πλέον €206 εκ. νέες συμβάσεις, στις οποίες ο Όμιλος αναμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής τους", αναφέρει η εταιρεία.

Intrakat: Πτώση 40% στις πωλήσεις 9μήνου

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18-11-2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η INTRAKAT ανακοινώνει τα Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020.

Στο εννιάμηνο του 2020 οι πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διαμορφώθηκαν σε €127,6 εκ. έναντι πωλήσεων €212,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η μείωση κατά 40% περίπου οφείλεται κατά κύριο λόγο στις σημαντικές καθυστερήσεις των απορροφήσεων στα έργα που εκτελεί η εταιρεία λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 και ειδικά κατά το 3ο τρίμηνο του 2020. To ΕΒITDA του Ομίλου στην ίδια περίοδο διαμορφώθηκε σε €375 χιλ. έναντι €13,3 εκ., ενώ το ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε ζημιές €-2,5 εκ. έναντι κερδών €10,5 εκ.

Αντίστοιχα, στο τρίτο τρίμηνο του 2020 οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €40,6 εκ. έναντι €86,1 εκ. του αντίστοιχου τριμήνου 2019.  Το EBITDA του Ομίλου στην περίοδο διαμορφώθηκε σε ζημιές €-2,36 εκ. έναντι κερδών €5 εκ., ενώ το EBIT σε ζημιές €-3,2 εκ. έναντι κερδών €4,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων του Ομίλου στις 30.09.2020 ανήλθε σε €328 εκ. πλέον €206 εκ. νέες συμβάσεις, στις οποίες ο Όμιλος αναμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής τους. Από τις νέες προς υπογραφή συμβάσεις στην περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020 υπεγράφη τελικά ποσό συμβάσεων ύψους €65 εκ.

Σημειώνεται ότι από την 01.01.2020 έως 30.09.2020 οι νέες συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Όμιλος ανέρχονται σε €144 εκ.

Διευκρινίζεται ότι η υπογραφή νέων συμβάσεων και κατ’ επέκταση η παραγωγή από νέα έργα αντιμετωπίζει σε όλο το 2020 δυσκολίες και από την αναγκαστικά μειωμένη λειτουργία του Δημοσίου λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την 30.09.2020 ανέρχονται σε €60 εκ. ενώ ο τραπεζικός δανεισμός παρέμεινε σταθερός και ανήλθε σε €79,4 εκ. έναντι 80 εκ. την 31.12.2019

Η Διοίκηση του Ομίλου INTRAKAT σε όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του COVID19, με τις απαιτούμενες ενέργειες και μέτρα που λαμβάνει, προσπαθεί να διασφαλίσει το περιβάλλον εργασίας για το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της όπως και για τους άμεσους συνεργάτες της (υπεργολάβους, προμηθευτές κλπ). Ανάλογη είναι και η προσπάθεια που καταβάλλεται για την εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων, ώστε παρά τις δυσκολίες, η δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου INTRAKAT να υποστούν τις λιγότερες δυνατόν απώλειες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v