Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Από 21/12 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές μετά την ΑΜΚ

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 17.12.2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 13.288.535 Νέων Μετοχών.

Νίκας: Από 21/12 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές μετά την ΑΜΚ

Η «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι από την 21η.12.2020 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 13.288.535 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,12 ευρώ η καθεμία (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίστηκε από την από 02.09.2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας σε συνδυασμό με την από 09.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (εφεξής «Αύξηση»).

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 17.12.2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 13.288.535 Νέων Μετοχών.

Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης, ύψους 9.966.401,25 ευρώ, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων» του από 20.11.2020 Ενημερωτικού Δελτίου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v