Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιντρακατ: Πράσινο φως στην απόσχιση κλάδου από τη Γενική Συνέλευση

Η γενική συνέλευση ενέκρινε μεταξύ άλλων και πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών από την εισηγμένη.

Ιντρακατ: Πράσινο φως στην απόσχιση κλάδου από τη Γενική Συνέλευση

Συνήλθε σήμερα η γενική συνέλευση της Ιντρακατ στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2ος όροφος). 

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπo έντεκα (11) μέτοχοι εκπροσωπούντες 26.522.424 συνολικά μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 82,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν μεταξύ άλλων οι εξής αποφάσεις:

- Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση το από 24.11.2020 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία "FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και τον δ.τ. "FRACASSO HELLAS", το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 27.11.2020 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

- Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διάσπαση με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία "FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και τον δ.τ. "FRACASSO HELLAS" (κατ’ εφαρμογή των άρθρων 57 παρ.2 και 58 του Ν. 4601/2019, καθώς και των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν.4172/2013).

- Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (α) η κατ΄ άρθρο 49 του Ν.4548/2018, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε 30.000 ίδιες μετοχές), για χρονική περίοδο 24 μηνών, ήτοι μέχρι την 28η Δεκεμβρίου 2022, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και (β) η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό
Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων διατυπώσεων.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v