Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: Εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής Retail Link

Το μετοχικό κεφάλαιο της Retail Link ανέρχεται στο ποσό των 314.601,00 €, ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε 104.867 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 € εκάστης.

Entersoft: Εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής Retail Link

Η Entersoft γνωστοποιεί ότι στις 18/5/2021 υπεγράφησαν, σε υλοποίηση της σχετικής έγκρισης του Δ.Σ. της εταιρείας της 17/5/2021, Συμφωνητικά Αγοραπωλησίας Μετοχών με τους μετόχους μειοψηφίας της θυγατρικής της εταιρείας « Retail Link».

Δυνάμει των ανωτέρω συμφωνητικών, η Entersoft αγόρασε το σύνολο των μετοχών μειοψηφίας, ήτοι 2.475 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσοστό κατά προσέγγιση 2,3603% του συνόλου των μετοχών της Retail Link από δύο φυσικά πρόσωπα.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Retail Link ανέρχεται στο ποσό των 314.601,00 €, ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε 104.867 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 € εκάστης.

Το συνολικό τίμημα για την ως άνω εξαγορά ανέρχεται στο ποσό των € 123.750,00 και εξοφλήθηκε ολοσχερώς κατά την υπογραφή των ως άνω συμφωνητικών. Κατόπιν της εξαγοράς των μετοχών μειοψηφίας, μοναδική μέτοχος της Retail Link είναι η Entersoft. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v