Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Γιατί καθυστερεί η δημοσίευση των αποτελεσμάτων 2020

Τι απαντά η εταιρία στην Κεφαλαιαγορά για τη συνέλευση των ομολογιούχων αλλά και την καθυστέρηση στη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 2020.

MLS: Γιατί καθυστερεί η δημοσίευση των αποτελεσμάτων 2020

Επιστολή - απάντηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απέστειλε η διοίκηση της MLS. 

Οπως αναφέρει η εισηγμένη, 

α) Η MLS σε συνεργασία με την Euroxx Χρηματιστηριακή προέβη σε κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων του ΜΛΣ02 και να συζητηθεί η μετάθεση πληρωμής των κουπονιών και να διερευνηθεί συμφωνία μαζί τους. Για αυτό τον σκοπό μίσθωσε την σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες https://axia.athexgroup.gr. Στη Γενική Συνέλευση της 18ης Μαΐου 2021 δεν υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία και η Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων του ΜΛΣ02 θα επαναληφθεί στις 26 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της MLS ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 (τις δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 1.01.2019 έως 31.12.2019). Στη συνέχεια την απέστειλε στον Ορκωτό Ελεγκτή μαζί με απαντήσεις σε μία σειρά ερωτήσεων με τις απαιτούμενες τεκμηριώσεις, που ζητήθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή, προκειμένου να συνταχθεί η Έκθεση Ελέγχου του για τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η εταιρία θα προβεί στην δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019.

Οι λόγοι για τους οποίους υπήρξε απόκλιση από τις προηγούμενες ανακοινώσεις της Εταιρίας σχετικά με την ημερομηνία δημοσιοποίησης των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων, πέραν του Covid, αφορούν σε μία σειρά από σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και υπολογισμούς που επηρεάζουν τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και την άσκηση κρίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της εταιρείας, για τα οποία απαιτήθηκε σημαντικός επιπλέον χρόνος.

Στη συνέχεια θα απαιτηθούν 4-6 εβδομάδες για την σύνταξη και τη δημοσίευση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020, τονίζει η εταιρία.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v