Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Space Hellas: Στις 17/6 η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Την έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2020 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2021, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Space Hellas: Στις 17/6 η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Τακτική γενική συνέλευση της Space Healls, η οποία θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 17 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. (εφεξής η «Τακτική Γενική Συνέλευση»), για τη συζήτηση και, όπου προβλέπεται, λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021-31/12/2021), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020).

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021).

Θέμα 7ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020).

Θέμα 8ο: Ανακοίνωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και λήψη απόφασης για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου στο νέο μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο. Επιβεβαίωση του αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Θέμα 9ο: Ανακοίνωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τον ορισμό νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας. 

Θέμα 10ο: Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και την εγκύκλιο αρ. 60/18-09-2020 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

Θέμα 11ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας (σκοπός).

Θέμα 12ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018.

Θέμα 13ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v