Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Στις 30/6 η ΓΣ για διάθεση κερδών και επιστροφή κεφαλαίου

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Πλαστικά Κρήτης: Στις 30/6 η ΓΣ για διάθεση κερδών και επιστροφή κεφαλαίου

Τακτική Γενική Συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης την 30η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1.-Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.

2.-Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2020.

3.-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

4.- Ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2020.

5.-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

6.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7.-Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

8.-Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν.4548/2018.

9.- Προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη

10.-Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2020

11.- Ορισμός Μέλους Επιτροπής Ελέγχου

12.-Τροποποίηση  των άρθρων 16,20,26,30 του καταστατικού

13.- Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020.  

14.-Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v