Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Παραιτήθηκε ο Κ. Καρράς από μέλος του ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την παραίτηση του κου Καρρά και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Revoil: Παραιτήθηκε ο Κ. Καρράς από μέλος του ΔΣ

Η Εταιρία REVOIL A.E.E.Π. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίασή του της 24.6.2021 έκανε δεκτή την από 24.6.2021 παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους της κου Κωνσταντίνου Καρρά χωρίς να προχωρήσει στην αντικατάστασή του.

Επίσης ενέκρινε όπως καταλάβει τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κος Ευάγγελος Ρούσσος του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, ο οποίος έχει εκλεγεί με την από 28.6.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 28.06.2024.

Επίσης διαπίστωσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 ο κ. Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος παύει να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας και ως εκ τούτου εκπίπτει η ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ενέκρινε όπως αυτός παραμείνει στο Διοικητικό Συμβουλίου ως μη εκτελεστικό μέλος αυτού. Το ανωτέρω θα τεθεί υπόψη προς επιβεβαίωση από την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία έως την 28.06.2024, ως εξής:

Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.
Ρούσσος Ιωάννης του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
Ρούσσος Γεώργιος του Ευαγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλός, εκτελεστικό μέλος.
Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη, μη εκτελεστικό μέλος.
Μαρία Σάββα του Επιφάνειου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στέργιου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την παραίτηση του κου Καρρά από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και αποφάσισε όπως στην αυριανή του συνεδρίαση της 25.6.2021 αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που μεταξύ άλλων θα καθορίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών της, να ορίσει τα νέα μέλη της Επιτροπής αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν 4449/2017 όπως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v