Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bagno: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών της εταιρείας λόγω της οριακής κερδοφορίας που εμφάνισε η εταιρεία κατά τη χρήση 2020 και λόγω συσσωρευμένων ζημιών των προηγουμένων ετών.

Moda Bagno: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 02/08/2021 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.» και παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι κατέχοντες 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών, εκπροσωπούντες το 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, ευρισκόμενη σε απαρτία.

Οι μέτοχοι της εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε.» έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94% η ετήσια Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση, η Έκθεση του Δ.Σ., η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018, με ψήφους 16.164.745.

3. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών της εταιρείας λόγω της οριακής κερδοφορίας που εμφάνισε η εταιρεία κατά τη χρήση 2020 και λόγω συσσωρευμένων ζημιών των προηγουμένων ετών.

4. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου ποσού ΕΥΡΩ τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ και πενήντα λεπτά (4.180,50 ευρώ) για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 – 31/12/2020 και προεγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η ετήσια αμοιβή ποσού ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (50.166,00 €) του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 – 31/12/2021.

Περαιτέρω, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94% η μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ κ.κ Γεώργιο Βασιλειάδη, Παναγιώτα Γώγου και Κωνσταντίνο Καραγκούνη κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 – 31/12/2020.

Τέλος, αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μη καταβολής αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Βασιλειάδη, Παναγιώτα Γώγου, Δημήτριο Ρέππα και Σαλώμη Δερμάτη για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 – 30/12/2021.

5. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94% η έκθεση αποδοχών της εταιρείας για την χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020.

6. Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η Ελεγκτική εταιρεία GOODWILL AUDIT SERVICES A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 191 - ΑΜ ΕΛΤΕ 62) ως αρμόδια για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021 και στη συνέχεια εκλέχθηκαν ομόφωνα οι κ.κ. Ηρακλής Βαρλάμης του Βασιλείου με ΑΜ ΣΟΕΛ 60741 ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Ιωάννης Ρέππας του Αναστασίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 59141 ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, για τη χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020.

7. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94% η πολιτική καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.

8. Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, το νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο έχει τριετή θητεία ήτοι έως την 01.08.2024 και απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

1. Νικόλαο – Ελευθέριο Βαρβέρη του Ευαγγέλου και της Σουλτάνας, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 042864 και Α.Φ.Μ.: 009795411, 2. Παναγιώτα Γώγου του Ηλία και της Αντωνίας, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 514714 και Α.Φ.Μ.: 063632172, 3. Γεώργιο Βασιλειάδη του Κωνσταντίνου και της Πασχαλίας, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 097760 και Α.Φ.Μ.: 010209429, 4. Δημήτριο Ρέππα του Χαραλάμπους και της Καλυψούς, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 727894 και Α.Φ.Μ.: 046028905 και 5. Σαλώμη Δερμάτη του Πολυχρόνη και της Παρασκευής, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 635812 και Α.Φ.Μ.: 042027561.

Εν συνεχεία, δυνάμει της από 02/08/2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα ανωτέρω μέλη του ΔΣ συγκροτήθηκαν ομόφωνα σε σώμα ως εξής:

Νικόλαος–Ελευθέριος Βαρβέρης του Ευαγγέλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτα Γώγου του Ηλία, Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος

Δημήτριος Ρέππας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Σαλώμη Δερμάτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Δυνάμει της ίδιας ως άνω αποφάσεως του ΔΣ, αποφασίστηκε ομόφωνα από αυτό η ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Νικόλαο – Ελευθέριο Βαρβέρη, ο οποίος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και εν γένει ενώπιον φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ως και ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, ενεργώντας επ'ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύοντάς την για κάθε πράξη εντός του εταιρικού σκοπού, με μόνη την υπογραφή του, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου ή του καταστατικού ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Επίσης ο τελευταίος δύναται να να παρέχει εξουσιοδότηση σε τρίτα πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας για ειδικά οριζόμενες πράξεις, κατόπιν συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή έγγραφης εξουσιοδότησης, εάν δεν απαιτείται συμβολαιογραφική τοιαύτη, στην οποία θα ορίζονται ρητά οι πράξεις προς διενέργεια.

9. Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, με τριετή θητεία, ήτοι έως την 01.08.2024, η οποία απαρτίζεται από τους εξής:

Αθανάσιος Πάφος του Χρήστου και της Ελένης – Πρόεδρος, με Α.Δ.Τ.: Χ 000047 και με Α.Φ.Μ.: 038228325

Γεώργιος Βασιλειάδης, του Κωνσταντίνου και της Πασχαλίας – Μέλος, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 097760 και με Α.Φ.Μ.: 010209429

Δημήτριος Ρέππας του Χαραλάμπους και της Καλυψούς – Μέλος, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 727894 και Α.Φ.Μ.: 046028905

10. Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με τριετή θητεία, ήτοι έως την 01.08.2021, η οποία απαρτίζεται από τους:

Δημήτριος Ρέππας του Χαραλάμπους και της Καλυψούς – Ανεξάρτητο Μη Εκετελστικό Μέλος ΔΣ – Πρόεδρος, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 727894 και Α.Φ.Μ.: 046028905

Σαλώμη Δερμάτη του Πολυχρόνη και της Παρασκευής, Μη Εκετελστικό Μέλος ΔΣ – Μέλος, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 635812 και Α.Φ.Μ.: 042027561

Γεώργιος Βασιλειάδης, του Κωνσταντίνου και της Πασχαλίας, Μη Εκετελστικό Μέλος ΔΣ – Μέλος, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 097760 και με Α.Φ.Μ.: 010209429

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v