Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιατρικό Αθηνών: Εσοδα 114,6 εκατ. στο εξάμηνο

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν στα ευρώ 58.390 χιλ. έναντι ευρώ 25.510 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ιατρικό Αθηνών: Εσοδα 114,6 εκατ. στο εξάμηνο

Η εταιρεία δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου 6μήνου για τη χρήση του 2021. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά και παρουσιάζουν μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Η άνοδος των οικονομικών μεγεθών σε σχέση με την προηγούμενηνη αντίστοιχη περίοδο είναι αποτέλεσμα δύο κυρίως παραγόντων: των στοχευμένων στρατηγικών κινήσεων ανάπτυξης του ομίλου, αλλά και της σημαντικής βελτίωσης της πορείας της ελληνικής οικονομίας, καθώς το περσινό 6μηνο είχε επηρεαστεί αρνητικά πολύ περισσότερο από την πανδημία της Covid-19. Ειδικότερα:

  1. Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στο ποσό ευρώ 114.606 χιλ., έναντι ποσού ευρώ 90.258 χιλ. το ίδιο διάστημα του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 27%.
  2. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 19.087 χιλ. έναντι ποσού 8.558 το διάστημα του 2020, σημειώνοντας αύξηση 123%.
  3. Τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου διαμορφώθηκαν στο ποσό ευρώ 7.879 χιλ., έναντι ζημίας ευρώ 277 χιλ. του Α' Εξαμήνου του 2020.
  4. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν στα ευρώ 58.390 χιλ. έναντι ευρώ 25.510 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου μειώθηκε κατά 5% ή ευρώ 5.535 χιλ. και διαμορφώθηκε στα ευρώ 98.867 χιλ. από ευρώ 104.402 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Πρόσφατα, ο όμιλός μας προέβη στην υπογραφή του νέου Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 100.290 χιλ. Το νέο Ομολογιακό Δάνειο προβλέπει περίοδο αποπληρωμής έως το 2026, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμα έτη. Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου καθώς και την αποπληρωμή υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.

Τέλος, ο όμιλος προχωράει συστηματικά το μακροπρόθεσμο επενδυτικό του πλάνο συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς καθώς και κτιριακές επεκτάσεις στα νοσοκομεία του ομίλου. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, έχει ξεκινήσει η ανέγερση νέου συγκροτήματος γραφείων ιατρών, ερευνητικού και εκπαιδευτικού κέντρου καθώς και σχολής νοσηλευτικής.

Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι το 6μηνο της τρέχουσας χρήσης επιβεβαιώνει τις θετικές προοπτικές του ομίλου τόσο για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης όσο και για τα επόμενα χρόνια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v