Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Motor Oil: Αύξηση κερδών στα 85,2 εκατ. ευρώ για το 3ο τρίμηνο

Ενισχυμένα τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου στο 3ο τρίμηνο της χρονιάς, βοηθούμενα από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Motor Oil: Αύξηση κερδών στα 85,2 εκατ. ευρώ για το 3ο τρίμηνο

Εσοδα 2,987 δισ. ευρώ, έναντι 1,638 δισ. παρουσίασε το τρίτο τρίμηνο ο όμιλος της Motor Oil σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις. Παράλληλα σημαντική αύξηση καταγράφεται σε επίπεδο καθαρών κερδών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: Εφτασαν τα 85,2 εκατ. ευρώ έναντι 44,28 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. 

Σημαντικό ρόλο στη διακύμανση των μεγεθών του ομίλου διαδραματίζει η τιμή του μαύρου χρυσού. Τα αποθέματα κατά το κλείσιμο της περιόδου αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Κατά την περσινή περίοδο, μέρος των αποθεμάτων αποτιμήθηκε στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (κόστος πωληθέντων) του Ομίλου κατά €38.449 χιλιάδες (Εταιρία: €8.666 χιλιάδες), ενώ την τρέχουσα περίοδο, δεν προέκυψε αντίστοιχη επιβάρυνση. Κατά την τρέχουσα περίοδο υπήρξε αντιστροφή απομείωσης σε επίπεδο Ομίλου ύψους €5.875 χιλιάδες.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή της 1ης Νοεμβρίου 2021 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος μικτού ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος χρήσης 2021. Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 θα καταβληθεί στις 15 Νοεμβρίου 2021

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v