Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αυξημένος τζίρος στα 4,6 εκατ. ευρώ για τη Νάκας στο 3ο τρίμηνο

Οι εκτιμήσεις της διοίκησης για τις επιπτώσεις της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης.

Αυξημένος τζίρος στα 4,6 εκατ. ευρώ για τη Νάκας στο 3ο τρίμηνο

Εσοδα 4,6 εκατ. ευρώ και κέρδη 154 χιλιάδων ευρώ παρουσίασε η Νάκας στο τρίτο τρίμηνο. 

Σε ανακοίνωσή της προς τις χρηματιστηριακές αρχές αναφέρει ότι από την δημοσίευση των οικονομικών  στοιχείων της 30.6.2021 έως σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη το τέταρτο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού – Covid-19, οι οικονομικές επιπτώσεις του οποίου, στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης (2021-2022) και την καθαρή θέση του Ομίλου, εάν ληφθούν υπόψη τα ιστορικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης σε συνθήκες
πανδημίας, δεν φαίνεται να είναι σημαντικές.

Οι κυβερνήσεις στην γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιείται ο Όμιλος έως σήμερα δεν έχουν υιοθετήσει έκτακτα μέτρα σημαντικών περιορισμών στην οικονομική ζωή και την κυκλοφορία της πλειοψηφίας των πολιτών που επηρεάζουν τις καταναλωτικές συνήθειες και την εμπορική δραστηριότητα. Ωστόσο λόγω της επιδείνωσης των υγειονομικών δεικτών με την έλευση του χειμώνα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν σκληρά περιοριστικά μέτρα στην ελεύθερη διακίνηση των καταναλωτών. Στην περίπτωση αυτή ο Όμιλος έχοντας επενδύσει στις πωλήσεις μέσω διαδικτύου (e-commerce) θα συνεχίσει κανονικά την δραστηριότητα του, έστω  και με μειωμένες δυνατότητες.

Επισημαίνεται ότι σημαντική παράμετρος στα αποτελέσματα τρέχουσας χρήσης, σε περίπτωση λήψης σκληρών μέτρων περιορισμού στην ελευθερία κίνησης πολιτών και του εμπορίου, αποτελούν τα κρατικά μέτρα ενίσχυσης και η μείωση των λειτουργικών δαπανών που συνεπάγονται αυτά για τον Όμιλο που αντισταθμίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ζημιές από την απώλεια του κύκλου εργασιών και παρέχουν την δυνατότητα στην διοίκηση του Ομίλου λειτουργώντας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας, διασφαλίζοντας τους εργαζομένους της αλλά και την δυναμική του Ομίλου. Με τα έως σήμερα δεδομένα δεν υφίστανται οι συνθήκες εκείνες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρή αμφιβολία για τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου, ο οποίος διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και μεγάλη ρευστότητα.

Η Διοίκηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα που αυτή συνεπάγεται, θα επανεκτιμά την κατάσταση συνεχώς και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση που υπάρξει νέα περίοδος αναταραχής, προκειμένου να μετριαστούν οι συνέπειες για τον Όμιλο.

Η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός τιμών, με τα έως σήμερα δεδομένα, δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. Σχετικά με τις διαταραχές που παρατηρούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα, ο Όμιλος, διαθέτοντας επαρκή ρευστότητα έχει προγραμματίσει έγκαιρα την κάλυψη του σε αποθέματα και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει άμεσα προβλήματα εφοδιασμού.

Σε περίπτωση μεγάλων ανατιμήσεων ενδέχεται αρχικά να προκύψουν και αξιόλογα οφέλη από την ύπαρξη σημαντικού αποθέματος.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v