Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: Αλμα τζίρου 72,1% στο εννεάμηνο

Η εταιρία εμφανίζει κέρδη ύψους 32,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, έναντι ζημιών κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΣΙΔΜΑ: Αλμα τζίρου 72,1% στο εννεάμηνο

Κατόπιν της από 09/11/2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2021 τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη του Ομίλου εξακολούθησαν να σημειώνουν σημαντική βελτίωση έναντι των αντιστοίχων μεγεθών του 2020, όπως και κατά τα προηγούμενα δύο τρίμηνα του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα:

- Διατηρήθηκε η ισχυρή αυξητική τάση του Κύκλου Εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε ευρώ 55.602 χιλ. έναντι ευρώ32.855 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 69,2%.

- Διατηρήθηκε η υψηλή κερδοφορία τόσο σε επίπεδο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ευρώ6.044 χιλ. έναντι ευρώ1.674 χιλ.) όσο και κερδών προ φόρων (ευρώ3.897 χιλ. έναντι ζημιών ευρώ134 χιλ.).

- Διατηρήθηκε η ισχυρή ταμειακή θέση και η μείωση του καθαρού δανεισμού (ευρώ20.073 χιλ. έναντι ευρώ16.742 χιλ. και ευρώ86.645 χιλ. έναντι ευρώ98.409 χιλ. σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020 αντίστοιχα).

Όσον αφορά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα ευρώ162,0 εκ. ή 72,1% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα ευρώ197,2 εκ. από ευρώ115,4 εκ. αυξημένος κατά 70,9% σε σχέση με πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ25.170 χιλ. από ευρώ3.515 χιλ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ευρώ32.184 χιλ. από ζημιές ευρώ1.902 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων μεταξύ των δύο ετών, οφείλεται αφενός στη λειτουργική κερδοφορία του πρώτου εννεάμηνου του 2021 και αφετέρου στην απεικόνιση των νέων δανειακών υποχρεώσεων της Μητρικής στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9.

Όσον αφορά τον καθαρό δανεισμό του Ομίλου την 31/09/2021, μειώθηκε κατά ευρώ11,8 εκ. σε σχέση με την 31/12/2020 ενώ αυξήθηκε κατά ευρώ1,6 εκ. σε σχέση με την 30/06/2021.

Τέλος, η Καθαρή Θέση του Ομίλου βελτιώθηκε κατά ευρώ3,7 εκ. σε σχέση με την 30/06/2021, και ανήλθε σε ευρώ 16,4 εκ..

Αναφορικά με την αβεβαιότητα και τους κινδύνους της Covid-19, το τέταρτο κύμα της πανδημίας θα ήταν πιθανόν να επηρεάσει τις βραχυπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, με αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, ωστόσο μια τέτοια εξέλιξη δεν φαίνεται προς το παρόν να περιλαμβάνεται στα βασικά σενάρια των προβλέψεων των οικονομικών παραγόντων και των αναλυτών.

Επιπλέον, η εμπειρία του 2020 μας δείχνει ότι η ζήτηση χαλυβουργικών είναι δυνατόν να επηρεαστεί μόνον υπό συνθήκες γενικού lockdown, και η λήψη ενός τέτοιου μέτρου έχει αποκλειστεί κατηγορηματικά από την Κυβέρνηση.

Μεγαλύτερη εκτιμά η εταιρία ότι είναι η πιθανότητα ανάσχεσης του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας μας εξ αιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους και των γενικότερων πληθωριστικών πιέσεων που ασκούν στην παγκόσμια οικονομία η αναστάτωση στις αλυσίδες εφοδιασμού λόγω της COVID-19 και η κλιματική κρίση.

Επισημαίνει, τέλος, την αναμενόμενη διόρθωση στα περιθώρια μικτού κέρδους καθώς ακριβότερα εμπορεύματα εισέρχονται στις αποθήκες αυξάνοντας το μέσο κόστος κτήσης των αποθεμάτων.

Κανένας, όμως, από τους παραπάνω παράγοντες δεν φαίνεται ικανός να διαφοροποιήσει ουσιωδώς έως το τέλος του έτους τη γενική εικόνα των θεμελιωδών μεγεθών του Ομίλου που διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο, καταλήγει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v