Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική Κρήτης: Αύξηση 18% στις πωλήσεις εννεαμήνου

Τα έσοδα ανήλθαν σε 7,4 εκατ. ευρώ και τα EBITDA σε 1,3 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Δομική Κρήτης: Αύξηση 18% στις πωλήσεις εννεαμήνου

Η Δομική Κρήτης γνωστοποίησε τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το γ’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης 2021, την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία ιδίως σε σχέση με την ενεργειακή κρίση και την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19. Ειδικότερα:

ΟΜΙΛΟΣ

Οι πωλήσεις είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και οφείλεται στη βελτίωση του ρυθμού εκτέλεσης των έργων του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν σε 7.449 χιλ. ευρώ έναντι 6.273 χιλ. ευρώ (αύξηση 18,8%) της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1.329 χιλ. ευρώ κέρδη, έναντι κερδών 1.685 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020 (μείωση 21,1%).

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ήταν κερδοφόρα στο ενιάμηνο του 2021 κατά ποσό 1.205χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 1.405 χιλ. (μείωση 14,3%) ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κερδοφόρα στο ενιάμηνο του 2021 κατά ποσό 1.378 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 1.072 χιλ. ευρώ (αύξηση 28,6%) της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα λόγω της βελτίωσης των αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά το πρώτο ενιάμηνο του 2021.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίζονται αυξημένες λόγω της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της μητρικής εταιρείας. Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 66 χιλ. ευρώ (σε σχέση με την 30/09/2020).

Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου ανήλθε το πρώτο ενιάμηνο του 2021 σε 2.854 χιλ. ευρώ θετικό έναντι 1.421 χιλ. ευρώ αρνητικό την 31/12/2020. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην αναδιάρθρωση του βραχυπροθέσμου τραπεζικού δανεισμού της μητρικής εταιρείας.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι πωλήσεις είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν σε 7.419 χιλ. ευρώ έναντι 6.222 χιλ. ευρώ (αύξηση 19,2%).

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1.293 χιλ. ευρώ κέρδη, έναντι 1.692 χιλ. ευρώ κέρδη της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ήταν κερδοφόρα στο ενιάμηνο του 2021 κατά ποσό 1.192 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 1.429 χιλ. (μείωση 16,6%) ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κερδοφόρα στο ενιάμηνο του 2021 κατά ποσό 1.187 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 351 χιλ. ευρώ (αύξηση 238%) της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται αφενός στην αύξηση του κύκλου εργασιών αφετέρου στην μη διενέργεια προβλέψεων απομείωσης επενδύσεων στη κλειόμενη χρήση.

Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα λόγω της βελτίωσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας κατά το πρώτο ενιάμηνο του 2021.

Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας μειώθηκαν κατά 39 χιλ. ευρώ περίπου (σε σχέση με την 30/09/2020).

Το κεφάλαιο κίνησης διαμορφώθηκε σε 2.644 χιλ. ευρώ θετικό έναντι 1.499 χιλ. ευρώ αρνητικό την 31/12/2020. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην αναδιάρθρωση του βραχυπροθέσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v