Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Μικρή αύξηση στα EBITDA στο εννεάμηνο

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30/9/2021 ανήλθε σε 26.329χ Ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1.636χ€ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 28.316χ€.

Δρομέας: Μικρή αύξηση στα EBITDA στο εννεάμηνο

Ανταποκρινόμενοι στην με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στα πλαίσια της πρόσθετης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά εξαιτίας της εν εξελίξει πανδημίας του Covid-19 σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ο Όμιλος και η εταιρεία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. “ΔΡΟΜΕΑΣ” σημειώνει τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης 2021 και το εννεάμηνο και τις προοπτικές της δραστηριότητάς της.

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα του Ομίλου και της εταιρείας για το 9μηνο του 2021 αναλύονται κατωτέρω σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο:

α) Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 14.853χ€, έναντι 16.116χ€ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 7.84% και ο εταιρικός σε 14.687χ€, έναντι 15.973χ€, παρουσιάζοντας αντίστοιχα ποσοστιαία μείωση 8.05%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 3.070χ€, έναντι 2.894χ€, αυξημένα κατά 6,08.% και σε εταιρικό επίπεδο σε 2.992χ€ έναντι 2.801χ€ παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,82%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 2.080χ€, έναντι 1.896χ€, αυξημένα κατά 9,70% και σε εταιρικό επίπεδο σε 2.117χ€ έναντι 1.903χ€ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,25%.

δ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 1.254χ€, έναντι 1.323χ€ μειωμένα κατά 5,50% και για την Εταιρεία σε 1.306χ€ ευρώ έναντι 1.343χ€ μειωμένα κατά 2,76%.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30/9/2021 ανήλθε σε 26.329χ Ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1.636χ€ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 28.316χ€.

Αντίστοιχα της εταιρείας ο τραπεζικός δανεισμός 26.053χ€, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1.448χ€ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 29.120χ€

Για την αντιμετώπιση του πιθανού κινδύνου να σταματήσει η παραγωγή εξαιτίας εμφάνισης κρουσμάτων λόγω της πανδημίας η εταιρεία από την αρχή ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που δίνονται από τις αρχές. Στα πλαίσια αυτά τηρούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα διασφάλισης της Υγείας του Προσωπικού αλλά και των λοιπών εμπλεκομένων Πελατών και Προμηθευτών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Με τον τρόπο αυτό μέχρι σήμερα η εταιρεία κατόρθωσε να λειτουργήσει απρόσκοπτα όλο το διαρρεύσαν διάστημα από την έναρξη της πανδημίας και ευελπιστούμε ότι με τη συνέχιση τήρησης των μέτρων που υποδεικνύονται με αυστηρότητα και συνέπεια δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στην παραγωγική μονάδα της εταιρείας.

Αναφερόμενοι τώρα σε προβλήματα που μπορεί να προέλθουν από τους προμηθευτές ή τους πελάτες της εταιρείας έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

Α) Η εταιρεία προμηθεύεται τις Α΄ και βοηθητικές ύλες για την υλοποίηση της παραγωγής της από πληθώρα αξιόπιστων προμηθευτών οι οποίοι συνήθως δεν προέρχονται από μία μόνο χώρα. Η διασπορά αυτή των προμηθευτών σε χώρες και διαφορετικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να ευελπιστούμε ότι ακόμη και αν ένας ή και περισσότεροι από τους προμηθευτές μας προβληματιστούν εξαιτίας της πανδημίας, είτε μεμονωμένα είτε ως χώρα προέλευσης, η εταιρεία μας θα έχει τη δυνατότητα να τους αντικαταστήσει έτσι ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή ροή των απαραίτητων για την παραγωγή Α΄ και Β΄ υλών. Η χρονική επιμήκυνση των παραδόσεων Α΄ υλών αύξησε σχετικά τα αποθέματα.

Β) Η εταιρεία εξάγει σημαντικό μέρος των προϊόντων της στην Κεντρική Ευρώπη η οποία επίσης αυτή την περίοδο βρίσκεται σε ισχυρή πίεση εξαιτίας της πανδημίας. Οι πωλήσεις της αφορούν κυρίως σε μεγάλα έργα που έχουν αναληφθεί με συμβάσεις και λιγότερο σε μικρές πωλήσεις λιανικής που θα μπορούσαν να επηρεαστούν σημαντικά αρνητικά.

Η εκτέλεση των συμβάσεων εξακολουθεί να υλοποιείται απλά σε κάποιες περιπτώσεις σημειώνεται μικρή επιβράδυνση στις παραλαβές των προϊόντων που όμως είναι περιστασιακή και συνήθως εξισορροπείται από μεγαλύτερες παραλαβές σε επόμενα διαστήματα. Όπως αποδεικνύεται από τον κύκλο εργασιών του Α΄ εξαμήνου αλλά και του 9μήνου του έτους η εταιρεία κατορθώνει να διατηρεί ικανοποιητικό ρυθμό παραδόσεων-πωλήσεων παρά τα όποια προβλήματα καθυστερήσεων εμφανίστηκαν στο διαρρεύσαν διάστημα και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτό θα εξακολουθήσει και στο άμεσο μέλλον. Όσον αφορά τις πωλήσεις εσωτερικού αυτές έχουν σημειώσει σταθεροποιητική πορεία στο έτος τόσο μέσω του δικτύου πωλήσεων της εταιρείας αλλά και μέσω της διαρκούς ενίσχυσης των πωλήσεων μέσω του e-shop.

Στο σύνολο του έτους αναμένεται να ξεπεράσουν αυτές του έτους 2020 λόγω ανάληψης-υλοποίησης σημαντικού έργου του Ο.Τ.Ε. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην συνολικά ανοδική πορεία των επενδύσεων στην οικονομία της χώρας αλλά και στο γεγονός ότι η εταιρεία έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα εξαιτίας των ποιοτικών προϊόντων της και των τιμών που ανταποκρίνονται στην αρχή “value for money”. Στο πρόβλημα της πανδημίας ήρθε να προστεθεί και το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης σε συνδυασμό και με την κρίση σημαντικής ανατίμησης των υλικών παγκοσμίως. Η εταιρεία όπως και το σύνολο των επιχειρήσεων είναι εκτεθειμένη απέναντι στους κινδύνους που ενέσκηψαν και οι δράσεις που μπορεί να αναλάβει για την αντιμετώπισή τους είναι περιορισμένη.

Ωστόσο προκειμένου να διατηρήσει το επίπεδο της αποδοτικότητάς της κινήθηκε στους τρεις κάτωθι άξονες:

Α) Εντός τους 2021 αναθεώρησε τρεις φορές τον τιμοκατάλογό της, τελευταία εντός του Οκτωβρίου 2021, προσπαθώντας να εξισορροπήσει την αύξηση του κόστους που της επιβλήθηκε μέσω της αύξησης του κόστους ενέργειας αλλά και υλικών απορροφώντας ένα μέρος και μετακυλίοντας το υπόλοιπο στους καταναλωτές. Η μεσοσταθμική αύξηση του τιμοκαταλόγου η οποία επιμερίστηκε αναλόγως των υλικών αλλά και του κόστους ενέργειας που απαιτεί η παραγωγή κάθε προϊόντος ανήλθε σε ποσοστό 20% περίπου

. Β) Όπως έχουμε προαναφέρει μεγάλο μέρος των πωλήσεων της εταιρείας προέρχεται από την ανάληψη συμβάσεων μεγάλων έργων κυρίως στο εξωτερικό.

Τα έργα αθροίζουν ένα ανεκτέλεστο της τάξης των περίπου 80εκ€ και χωρίζονται σε αυτά που είχαν αναληφθεί προ του 2021 και τα μεταγενέστερα.

1. Για τα έργα που είχαν αναληφθεί προ του 2021 και κατά την κατάθεση των προσφορών δεν θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί η εκρηκτική αύξηση του κόστους ενέργειας και υλικών η εταιρεία προχώρησε σε επαναδιαπραγμάτευση των τιμολογήσεων, η οποία και έγινε αποδεκτή με αποτέλεσμα να διατηρηθεί ουσιαστικά σταθερό το επίπεδο αποτελεσματικότητας στις συγκεκριμένες πωλήσεις. Σημειώνουμε ότι η αύξηση δόθηκε στο σύνολο των έργων της συγκεκριμένης περιόδου συνολικής αξίας ανεκτέλεστου περίπου 50εκ€ αυξάνοντας το κατά 7εκ€ περίπου.

2. Τα έργα που αναλήφθηκαν εντός του 2021 και τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ύψους περίπου 25εκ€ και ένα έργο του Γερμανικού Στρατού ύψους περίπου 5εκ€ έχουν συμπεριλάβει στις προσφορές που κατατέθηκαν την πρόβλεψη από τις αναμενόμενες αυξήσεις επί των τιμών της ενέργειας και των υλικών. Επιπρόσθετα η υπογραφείσα σύμβαση για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιέχει πρόβλεψη αναθεώρησης τιμών αναλόγως των συνθηκών. Η εταιρεία είναι στην ευχάριστη θέση να στηρίζει το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της σε συμβόλαια με μεγάλους Οργανισμούς του εξωτερικού.

Μέχρι στιγμής όπως αποδεικνύεται ιστορικά από τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα 6μήνου και του 9μήνου που ανωτέρω περιγράφονται παρά το πρόβλημα της πανδημίας, και το πρόβλημα της αύξησης του ενεργειακού κόστους και του κόστους των υλικών η πορεία της καταγράφεται αναλόγως των συνθηκών σχετικά σταθερή με θετική προοπτική. Αναμένεται η πορεία των μεγεθών της εταιρείας πωλήσεων και αποτελεσμάτων να συνεχισθεί τουλάχιστον μέχρι το κλείσιμο του τρέχοντος έτους. Λαμβάνεται μέριμνα και υπάρχει ισχυρή αισιοδοξία, σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθμό που είναι εφικτό να προβλεφθεί, ότι παρά την αναμενόμενη ένταση του προβλήματος που θα επιβαρύνει σημαντικό μέρος του νέου έτους η εταιρεία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Η ισχυρή αβεβαιότητα που δημιουργεί η κρίση λόγω της πανδημίας σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση και την ανοδική πορεία των τιμών των Α΄ υλών δεν μας επιτρέπει βέβαια να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο η επίδοση της εταιρείας να επηρεαστεί αρνητικά στο μέλλον.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v