Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χωρίς όριο οι στρατηγικές επενδύσεις για τα έργα ΑΠΕ

Κίνηση από την κυβέρνηση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλκυση επενδύσεων και απορρόφηση των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτό χρηματοδοτικών πόρων.

Χωρίς όριο οι στρατηγικές επενδύσεις για τα έργα ΑΠΕ

Την κατάργηση του ορίου των 75 εκατ. ευρώ ως προϋπολογισμού για τις Εμβληματικές Επενδύσεις Στρατηγικής Σημασίας ΑΠΕ προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ο στόχος αυτής της τροποποίησης, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, είναι για να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλκυση επενδύσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων και η απορρόφηση των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτό χρηματοδοτικών πόρων.

Επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζονται ως «Στρατηγικές Επενδύσεις», εφόσον, σωρευτικά, πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Εμπίπτουν σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες:

αα) Συστήματα που συνδυάζουν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και σύστημα Παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου, εφόσον η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την Παραγωγή υδρογόνου.

αβ) Εγκαταστάσεις θαλάσσιων αιολικών ή/και πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων.

αγ) Εργα Α.Π.Ε. που διασυνδέουν περιοχές της Επικράτειας που δεν έχουν διασυνδεθεί και δεν προβλέπεται να διασυνδεθούν με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω υποβρύχιου καλωδίου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο, κατά την αίτηση υπαγωγής, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Δ.Π.Α.) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.).

αδ) Εργα Α.Π.Ε. πλήρως ελεγχόμενης ηλεκτροπαραγωγής σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4414/ 2016 (Α’ 149).

αε) Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

β) Εχουν προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον 75 εκατ. ευρώ, πλην των Εμβληματικών Επενδύσεων Στρατηγικής Σημασίας για τις οποίες δεν απαιτείται όριο προϋπολογισμού.

Τα έργα Α.Π.Ε. της υποπερ. αε), δηλαδή, «Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.», μπορούν να ενταχθούν αποκλειστικά στις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» και να λάβουν τα παρεχόμενα στην κατηγορία αυτή κίνητρα, εφόσον έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις μέχρι την 1η.11.2021.

Η εν λόγω περίπτωση αφορά, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, τις επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες νομικές οντότητες και προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία, την τεχνολογία, καθώς και την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ειδικά στον τομέα αυτόν, τις επενδύσεις υποδομής με συγκεκριμένα ενεργειακά κριτήρια για την κατασκευή νέων κτιρίων, συστημάτων που συνδυάζουν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και σύστημα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου.

Eφόσον η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή υδρογόνου, συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., και εγκαταστάσεις θαλάσσιων αιολικών ή πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και επενδύσεις που ενισχύουν σημαντικά την ελληνική οικονομία και την ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο.

Αλεξάνδρα Γκίτση [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v