Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: Μετατροπή θυγατρικής σε Α.Ε. από Ε.Π.Ε

Η Εταιρεία αποτελεί την μοναδική μέτοχο της «WEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.», με μετοχικό κεφάλαιο 25.000,00 €, το οποίο καλύφθηκε με εισφορά της καθαρής θέσης της εταιρείας και με καταβολή μετρητών ποσού 1.841,10 €.

Entersoft: Μετατροπή θυγατρικής σε Α.Ε. από Ε.Π.Ε

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Entersoft» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η μετατροπή της 100% θυγατρικής της εταιρείας «WEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία δυνάμει της υπ’ αριθμόν 17.918/2021 Συμβολαιογραφικής Πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακούλη Πραστάκου, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 18.018/2022 διορθωτική πράξη του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου, καθώς και της από 21/2/2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2579737 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. η οποία ενέκρινε τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας και το Καταστατικό της.

Η Εταιρεία αποτελεί την μοναδική μέτοχο της εκ μετατροπής ανώνυμης εταιρείας «WEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.», με μετοχικό κεφάλαιο 25.000,00 €, το οποίο καλύφθηκε με εισφορά της καθαρής θέσης της εταιρείας και με καταβολή μετρητών ποσού 1.841,10 €.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v