Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τεχνική Ολυμπιακή: Κέρδη έναντι ζημιών το 2021

Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της χρήσης 2021, ήταν κερδοφόρα και ανήλθαν σε €0,356 εκ. έναντι ζημιών €4,16 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2020.

Τεχνική Ολυμπιακή: Κέρδη έναντι ζημιών το 2021

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της χρήσης 2021 ανήλθε στο ποσό των €6,816 εκ. έναντι € 0,539 εκ. της προηγούμενης αντίστοιχης χρήσης 2020, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις πωλήσεις ναυλώσεων της θυγατρικής ROMA HOLDING LLC.

Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της χρήσης 2021, ήταν κερδοφόρα και ανήλθαν σε ποσό € 0,356 εκ. έναντι ζημιών ποσού € 4,16 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2020.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων- EBITDA) της κλειόμενης χρήσης 2021 ήταν θετικά και ανήλθαν σε κέρδη € 1,16 εκ. έναντι ζημιών € 6,14 εκ. της χρήσης 2020.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε το 2021 στο ποσό των €154,35 εκ. έναντι ποσού €116,16 εκ. το 2020, ποσοστό αύξησης περίπου 33%. Η αύξηση αυτή προήλθε από την υπεραξία αποτίμησης των 7 πλοίων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου αποτυπώνουν μονάχα μέρος της οικονομικής δραστηριότητας των επενδύσεων που ενοποιούνται ολικά, καθώς το πλοίο ROMA συνεισέφερε στα ομιλικά αποτελέσματα μόνο για περίοδο 9 μηνών και οι λοιπές επενδύσεις αναμένεται να συνεισφέρουν εντός του 2022.

Ο Όμιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής, παρόλο που το 2021 αποτέλεσε μία περίοδο αποκατάστασης της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας,των έντονων πληθωριστικών πιέσεων και της αύξησης του ενεργειακού κόστους και των α΄ υλών, συνέχισε σταθερά την αναπτυξιακή του πορεία εντός του έτους.

Παράλληλα, με συνέπεια και προσήλωση στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου, ο Όμιλος συνέχισε την απρόσκοπτη εφαρμογή του στρατηγικού του σχεδιασμού, ενισχύοντας περαιτέρω τις αποδόσεις του με σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και της λειτουργικής του κερδοφορίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v