Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Epsilon Net: Από 31/5 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από το stock option plan

Tο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 4.065.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 54.200.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,075 ευρώ εκάστη.

Epsilon Net: Από 31/5 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από το stock option plan

Η  “EPSILON NET”  ανακοινώνει ότι την Τρίτη 31/05/2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 600.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 45.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών (ήτοι 600.000 μετοχές x 0.075 ευρώ) και κατά ποσό 315.000 ευρώ υπέρ το άρτιο.

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην άσκηση των δικαιωμάτων του Προγράμματος Διαθέσεως Μετοχών (stock option plan) από 559 Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιριών, σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,60 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2021 και των από 23.03.2022 και 28.03.2022 σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρίας.

Την 13/05/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό 45.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 600.000 νέων μετοχών με ονομαστική αξία 0,075 ευρώ και τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ εκάστη (Κ.Α.Κ. 2860373).

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεώς του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 4.065.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 54.200.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,075 ευρώ εκάστη.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της, την Πέμπτη 26/05/2022, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 600.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την Τρίτη 31/05/2022.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v