Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Στις 23 Ιουνίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 29η Ιουνίου 2022.

Ideal: Στις 23 Ιουνίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου

Τακτική Γενική Συνέλευση της Ideal η οποία θα συνεδριάσει την 23η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

4. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

5. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

6. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021).

7. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 - 31.12.2021, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2022 και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

8. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

9. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων για την εταιρική χρήση 2022 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

11. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2021, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v