Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καλύπτει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΔ η Quest

Η Quest αναλαμβάνει σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης, την υποχρέωση να καλύψει το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.

Καλύπτει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΔ η Quest

Η Εταιρεία Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι με βάση την υπ΄ αρ. 146/2002 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η από 31/03/2021 αίτηση της εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 16524/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 98/2021, περί άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης (σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4738/ 2020) επικυρώθηκε η από 30/03/2021 συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των πιστωτών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώθηκε για τη συγκληθείσα, στις 18/7/2022, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης και ειδικότερα, του άρθρου 7 αυτής, η οποία (Γενική Συνέλευση) αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000,00) με την έκδοση 125.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,04) εκάστη.

Περαιτέρω, ενημερώθηκε ότι στη συμφωνία εξυγίανσης προβλέπεται ότι η Εταιρεία αναλαμβάνει, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης, την υποχρέωση να καλύψει το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εντός έξι (6) μηνών από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης από το αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς και ότι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι παλαιοί μέτοχοι θα συμμετέχουν στην αύξηση μέχρι το ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€ 210.239,16).

Σημειώνεται ότι όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση της ΓΕΔ η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί εξωχρηματιστηριακά ενώ στη συνέχεια η Quest, που θα ελέγχει ποσοστό από 95,03% έως 99,21%, προτίθεται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων να υπερψηφίσει τη διαγραφή της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v