Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Performance Technologies: Από 9/8 σε διαπραγμάτευση οι μετοχές από το stock options plan

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της, της 05/08/2022 ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση των ως άνω 585.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Performance Technologies: Από 9/8 σε διαπραγμάτευση οι μετοχές από το stock options plan

Η Performance Technologies A.E στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι την 09/08/2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 585.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την άσκηση του υποπρογράμματος β΄διαθέσεως μετοχών (stock options plan) από εννιά (9) στελέχη της εταιρίας σε τιμή διάθεσης 0,6666667 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 03/08/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με απόφαση της ΓΣ της 09/09/2021 και της σχετικής από 30/06/2022 απόφασης του ΔΣ της Εταιρίας.

Την 12/07/2022 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ2911491 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διά της Διεύθυνσης Εταιριών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των € 58.500 με την έκδοση 585.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 1.390.268,30) διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εννιακόσιες δύο χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα τρεις (13.902.683) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών (€ 0,10) η κάθε μία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της, της 05/08/2022 ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση των ως άνω 585.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v