Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ: Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ενέκρινε η ΓΣ

Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,51 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 992.250 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,51 ευρώ σε 0,21 ευρώ, αποφάσισε η ΓΣ.

ΕΛΒΕ: Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ενέκρινε η ΓΣ

Η «ΕΛΒΕ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την 8η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην έδρα της Εταιρείας (Άγιος Ανδρέας Καβάλας).

Στη Γενική Συνέλευση και την ψηφοφορία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, επτά  (7) μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.761.027 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,478 % επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία συνεδρίασε εγκύρως επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, συζήτησε και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επ' αυτών :

 1. Αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2021 - 31/12/2021), καθώς και των σχετικών εκθέσεων  του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή.
 2. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τη μη διανομή μερίσματος.
 3. Αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και την προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2022.
 4. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και την απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.
 5. Εξέλεξε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου την ελεγκτική εταιρία ορκωτών ελεγκτών «Σ.Ο.Λ. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/2022 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 1/1-30/6/2022.
 6. Έγινε παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
 7. Εξέλεξε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τον κ. Πασχάλη Καγιά ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση της κας Ελένης Παπαγάκη και τον κ.Ιωάννη Εγγλέζο ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του κου Henry Ronald Barkshire.
 8. Ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση για την ανάγκη αντικατάστασης από το Δ.Σ. της κας Παπαγάκη από την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.
 9. Υποβλήθηκε προς συζήτηση και εγκρίθηκε παμψηφεί ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2021.
 10. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,51 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 992.250 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,51 ευρώ σε 0,21 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.
 11. Ενέκρινε παμψηφεί ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρίες και όργανα διοίκησης εταιριών.
 12. Δεν συζητήθηκαν λοιπά θέματα.
 13. Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v