Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ζημιές στο εξάμηνο για την Alpha Trust Ανδρομέδα

Για την περίοδο από 01/01/2022 έως 30/06/2022 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε πτώση -20,65% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €11,32 εκατ. ή €7,0546 ανά μετοχή στις 30/06/2022.

Ζημιές στο εξάμηνο για την Alpha Trust Ανδρομέδα

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. εμφάνισε το α΄ εξάμηνο του 2022 ζημιές €-2,98 εκατ. έναντι κερδών €2,39 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Τα ακαθάριστα έσοδα του α’ εξαμήνου, ανήλθαν συνολικά σε €-2,64 εκατ. περίπου. Τα έσοδα αυτά προέρχονται κυρίως από ζημίες από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα ΔΠΧΑ και από αγοραπωλησίες χρεογράφων ποσού €-3,02 εκατ. και κέρδη από προσόδους χαρτοφυλακίου ποσού €0,38 εκατ. περίπου.

Για την περίοδο από 01/01/2022 έως 30/06/2022 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε πτώση -20,65% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €11,32 εκατ. ή €7,0546 ανά μετοχή στις 30/06/2022.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου στο τέλος του Α΄ εξαμήνου του 2022 περιλάμβανε επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. κατά 93,97% και τοποθετήσεις σε ομόλογα κατά 2,27%.

H μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -12,42% στις 06/09/2022, με την τιμή κλεισίματος να ανέρχεται σε €5,90

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κλέτσας επεσήμανε: “Μια σειρά από οικονομικούς παράγοντες και γεωπολιτικούς κινδύνους επηρέασαν αρνητικά τις διεθνείς αγορές το α΄ εξάμηνο του 2022, όπως και την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, επισκιάζοντας τα ικανοποιητικά αποτελέσματα και τις προοπτικές των εταιρειών του χαρτοφυλακίου. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την άντληση €12,23 εκατ. μας προσφέρει την απαραίτητη ρευστότητα για να αξιοποιήσουμε προς όφελος των μετόχων μας τις νέες ευκαιρίες που συνήθως δημιουργούνται στις αγορές σε περιόδους αβεβαιότητας και προκλήσεων. Παράλληλα, η διεύρυνση της μετοχικής βάσης της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. με τη συμμετοχή νέων θεσμικών επενδυτών αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης στη μακροχρόνια επενδυτική στρατηγική της Εταιρίας που εδράζεται στην επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας και τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους της”.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v