Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BriQ: Στα €2,4 εκατ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου 2022 ανήλθαν σε € 3,0 εκ. έναντι € 1,7 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

BriQ: Στα €2,4 εκατ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει ότι τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου 2022 αυξήθηκαν κατά 55% σε € 4,0 εκ. από € 2,6 εκ. λόγω αφενός της ενσωμάτωσης εσόδων από τις επενδύσεις σε logistics και αφετέρου, λόγω της μείωσης των συγκριτικών εσόδων του Α’ εξαμήνου 2021 εξαιτίας των υποχρεωτικών μειώσεων ενοικίων λόγω μέτρων κατά του Covid-19.

Τα προσαρμοσμένα(1) κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου 2022 ανήλθαν σε € 3,0 εκ. έναντι € 1,7 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα προσαρμοσμένα(1) καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 2,4 εκ. έναντι € 1,3 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 90%.

Παράλληλα το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του Ομίλου αυξήθηκε σε αξία σε € 130,7 εκ. έναντι € 122,0 εκ. την 31.12.2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7%.

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2022 η Εταιρεία πραγματοποίησε € 4,0 εκ. επενδύσεις σε υπάρχοντα ακίνητα, ενώ τα κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων ανήλθαν σε € 4,9 εκ.

Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων στις 30.06.2022 ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας ήταν 48% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 28% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 4% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Η Εταιρεία κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση των μεγεθών της στο Α’ εξάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ειδικότερα:

Την 30η Ιουνίου 2022 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ομίλου περιλάμβανε 27 ακίνητα συνολικής αξίας € 130,7 εκ. έναντι 27 ακίνητων αξίας € 122,0 εκ. την 31.12.2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7,2%.

Την 30η Ιουνίου 2022 η εύλογη αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων ανέρχεται σε € 128,4 εκ. έναντι € 120,8 εκ. την 31.12.2021.

Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 4,0 εκ. έναντι € 2,6 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 54,7%.

• Τα προσαρμοσμένα(1)(2) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 80,8% και ανήλθαν σε € 3,0 εκ. έναντι € 1,7 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα προσαρμοσμένα(1) καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 89,6% και ανήλθαν σε € 2,4 εκ. έναντι € 1,3 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εσωτερική αξία της μετοχής (NAV/μετοχή) ανήλθε την 30.06.2022 σε € 2,62 από € 2,52 την 31.12.2021 ,μετά και από την αποκοπή μερίσματος € 0,075 , το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους την 29 η Απριλίου 2022.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30.06.2022 ανήλθαν σε € 4,3 εκ., όπως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Την 30.06.2022 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν € 34,5 εκ. έναντι € 30,2 εκ. την 31.12.2021.

Η Εταιρεία την 30.06.2022 είχε στην κατοχή της συνολικά 359.136 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας € 754 χιλ. και αξίας κτήσης € 629 χιλ., ήτοι μέση τιμή κτήσης € 1,75 ανά μετοχή.

Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές την 30.06.2022 αντιστοιχούσαν στο 1,0% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v