Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση εσόδων 34% στο εννεάμηνο για την BriQ Properties

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων της εισηγμένης ανήλθαν σε € 3,5 εκατ. έναντι € 2,5 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 40%.

Αύξηση εσόδων 34% στο εννεάμηνο για την BriQ Properties

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες συνοπτικές και ενοποιημένες καταστάσεις της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 5,9 εκ. έναντι € 4,4 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 34% λόγω αφενός της ενσωμάτωσης εσόδων από τις επενδύσεις σε logistics και αφετέρου, λόγω της μείωσης των αντίστοιχων εσόδων του 2021, εξαιτίας των υποχρεωτικών μέτρων της Covid-19.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου του 2022 ανήλθαν σε € 4,3 εκ. έναντι € 3,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 3,5 εκ. έναντι € 2,5 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 40%.

Παράλληλα το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, ανήλθε σε € 130,5 εκ. έναντι € 122,0 εκ. την 31.12.2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7%.

Κατά το εννεάμηνο του 2022 η Εταιρεία πραγματοποίησε € 4,9 εκ. επενδύσεις σε υπάρχοντα ακίνητα, τα κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων ανήλθαν σε € 5,0 εκ., ενώ προχώρησε και στην πώληση ενός εμπορικού καταστήματος έναντι € 1,35 εκ.

Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων στις 30.09.2022 ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας ήταν 49% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 27% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 4% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Η Εταιρεία κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση των μεγεθών της στο εννεάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ειδικότερα:

• Την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ομίλου περιλάμβανε 26 ακίνητα συνολικής αξίας € 130,5 εκ. έναντι 27 ακίνητων αξίας € 122,0 εκ. την 31.12.2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7,0%. Την 30ή
Σεπτεμβρίου 2022 η εύλογη αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων ανέρχεται σε € 129,3 εκ. έναντι € 120,8 εκ. την 31.12.2021.

• Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 5,9 εκ. έναντι € 4,4 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 34%.

• Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 38% και ανήλθαν σε € 4,3 εκ. έναντι € 3,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 40% και ανήλθαν σε € 3,5 εκ. έναντι € 2,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εσωτερική αξία της μετοχής (NAV/μετοχή) ανήλθε την 30.09.2022 σε € 2,66 από € 2,52 την 31.12.2021, μετά και την αποκοπή μερίσματος € 0,075, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους την 29η Απριλίου 2022.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30.09.2022 ανήλθαν σε € 4,7 εκ., έναντι € 4,3 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Την 30.09.2022 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν € 35,3 εκ. έναντι € 30,2 εκ. την 31.12.2021.

Η Εταιρεία την 30.09.2022 είχε στην κατοχή της συνολικά 367.048 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας € 771 χιλ. και αξίας κτήσης € 644 χιλ., ήτοι μέση τιμή κτήσης € 1,75 ανά μετοχή.

Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές την 30.09.2022 αντιστοιχούσαν στο 1,03% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v