Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Profile: Κάλυψε το ομολογιακό θυγατρικής ύψους 750.000 ευρώ

Το προϊόν του Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για την απρόσκοπτη και εμπρόθεσμη υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού πλάνου που έχει σχεδιάσει στον χώρο των νέων ψηφιακών τραπεζικών εφαρμογών.

Profile: Κάλυψε το ομολογιακό θυγατρικής ύψους 750.000 ευρώ

Η Profile, στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή της σχετικής από 01.11.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, προέβη στην κάλυψη τριών (3) κοινών, έγχαρτων, ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (250.000,00 €) εκάστης και συνολικής ονομαστικής αξίας εφτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (750.000,00 €), εκ των συνολικά επτά (10) ομολογιών, στις οποίες διαιρείται το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (2.500.000,00 €) κατ' ανώτατο όριο, στην έκδοση του οποίου προχώρησε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν σήμερα, η κατά 100% θυγατρική αυτής Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE TECHNOLOGIES Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, σε υλοποίηση της από 31.10.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Το προϊόν του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για την απρόσκοπτη και εμπρόθεσμη υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού πλάνου που έχει σχεδιάσει στον χώρο των νέων ψηφιακών τραπεζικών εφαρμογών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v