Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ζημιές για τη Μαθιός Πυρίμαχα στο εννεάμηνο

Ανοδο τζίρου 13,2% στα 11,1 εκατ. ευρ΄β εμφάνισε ο εισηγμένος όμιλος. Πώς βλέπει η δοίκηση τις προοπτικές για τη συνέχεια.

Ζημιές για τη Μαθιός Πυρίμαχα στο εννεάμηνο

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει , η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙOΤΕΧΝΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σημειώνει τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το Εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης , του Γ΄ Τριμήνου της χρήσης , συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης και τις προοπτικές που αφορούν την δραστηριότητας της.

Ειδικότερα τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2022, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 11.102 χιλ. ευρώ, έναντι 9.806 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 13,21% και στη μητρική εταιρεία σε 10.849 χιλ. ευρώ, έναντι 9.250 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 17,29%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 219 χιλ. ευρώ, έναντι 16 χιλ. ευρώ, και σε εταιρικό επίπεδο σε 458 χιλ. ευρώ έναντι 75 χιλ. ευρώ .

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε -223 χιλ. ευρώ, έναντι -598 χιλ ευρώ και για την Εταιρεία σε -6 χιλ. ευρώ έναντι -576 χιλ ευρώ.

δ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 675 χιλ. ευρώ, έναντι 392 χιλ. ευρώ, και σε εταιρικό επίπεδο σε 816 χιλ. ευρώ έναντι 347 χιλ ευρώ.

Το 3ο τρίμηνο του 2022 παρουσιάστηκε πτώση των πωλήσεων στο κλάδο δομικών προϊόντων στις αγορές της Γαλλίας και Γερμανίας όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος , λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης και στασιμότητας της οικοδομικής δραστηριότητας .

Ο Όμιλος αξιοποιώντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της στην κατασκευή και τοποθέτηση πυρίμαχων υλικών και έχοντας έγκαιρα εξασφαλίσει πρώτες ύλες με στόχο την μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας του συνεχίζει να επενδύει σε μια δυναμική εξωστρεφή στρατηγική με διεύρυνση των αγορών της σε χώρες εκτός Ε.Ε..

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30/9/2022 ανήλθε σε 10.901 χιλ. ευρώ, έναντι 10.804 χιλ. την 31/12/2021 .Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε 1.947 χιλ ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 7.996 χιλ ευρώ την 30/09/2022.

Οι προοπτικές

Το 2022 σημαδεύτηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία αποτέλεσε την αρχή μιας πολεμικής διένεξης που φαίνεται ότι θα έχει διάρκεια και μεγάλες γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα η οποία είχε πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, και πριν προλάβει να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς βρέθηκε αντιμέτωπη με νέους σοβαρότερους παράγοντες που ενισχύουν την οικονομική και κοινωνική αστάθεια.

Ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας και η επακολουθούμενη ενεργειακή κρίση ενισχύει τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ως συνέπεια της πανδημίας, ενώ μέσω της διαμόρφωσης του πληθωρισμού στα σημερινά, πολύ υψηλά επίπεδα, πλέον βάλλεται έμμεσα και η ζήτηση.

Η εταιρία αντιλαμβανόμενη έγκαιρα τις παραπάνω προκλήσεις και λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα που εξασφάλισαν ασφάλεια εφοδιασμού των απαραίτητων υλικών παραγωγής, κατορθώνει παρά το αντίξοο περιβάλλον να καταγράφει σημαντική αύξηση των πωλήσεων της συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο .

Ο Όμιλος δεν διαθέτει επιχειρηματική παρουσία στη Ρωσία και την Ουκρανία και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται άμεσα. Εντούτοις, οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού και της ύφεσης της Οικονομίας ενδεχομένως να επηρεάσουν έμμεσα τις δραστηριότητές του. Επιπλέον, η αύξηση των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων σε συνδυασμό με την εξάρτηση της χώρας μας από τις εισαγωγές, έχει αρνητικό αντίκτυπο στο κόστος των πρώτων υλών και διανομής των προϊόντων.

Η στρατηγική του Ομίλου στοχεύει στην δυναμική του παρουσία στις αγορές που δραστηριοποιείται, και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις προκειμένου να συνεχίσει την επιχειρηματική δραστηριότητα του με σκοπό την διασφάλιση ομαλής συνέχισης της λειτουργίας του στο προβλέψιμο μέλλον και τη διατήρηση θετικών του επιδόσεων.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v