Στήνεται μια μεγάλη real estate εταιρεία από Alpha-Dimand-Premia

Υπογράφηκε SPA για τη μεταβίβαση του 65% της Skyline Real Estate, η οποία θα «προικισθεί» με 573 ακίνητα από Alpha. Στα 438 εκατ. ευρώ η αξία ακινήτων. Θα μεταβιβαστούν σε βάθος 12μήνου. Δανείζει με 240 εκατ. τη Skyline η Alpha.

Στήνεται μια μεγάλη real estate εταιρεία από Alpha-Dimand-Premia

Σάρκα και οστά λαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα real estate projects στην εγχώρια αγορά καθώς μετά από μακρά περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, υπογράφηκε δεσμευτική συμφωνία (SPA) μεταξύ Alpha Services & Holdings και της κοινοπραξίας Dimand-Premia, για τη δημιουργία κοινής μετοχικής εταιρείας (joint venture) στον τομέα επενδύσεων ακινήτων.

Βάσει της δεσμευτικής συμφωνίας, η κοινοπραξία Dimand-Premia θα εξαγοράσει από την Alpha Group Investments Ltd το 65% της εταιρείας Skyline Real Estate, στην οποία θα μεταβιβαστούν, σταδιακά, 573 ανακτηθέντα και ιδιοχρησιμοποιούμενα από τον όμιλο Alpha ακίνητα, που αποτελούν το αντικείμενο της συμφωνίας.

Η πρώτη μεταφορά ακινήτων έχει ήδη διενεργηθεί. Το υπόλοιπο 35% της Skyline θα παραμείνει στην κατοχή της Alpha.

Συνολικά στη Skyline Real Estate θα μεταβιβαστούν 573 ακίνητα, συνολικής μικτής επιφάνειας 500 χιλ. τ.μ., αξίας 438 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τις εξής τρεις βασικές κατηγορίες ακινήτων: περίπου 50 ακίνητα υψηλής προβολής (prime assets), περίπου 320 ακίνητα, τα οποία χρειάζονται εργασίες ανακαίνισης/αναβάθμισης, προκειμένου να επανατοποθετηθούν στην αγορά με την ίδια ή άλλη χρήση και κατοικίες/διαμερίσματα, τα οποία πρόκειται να πωληθούν σταδιακά (Trading χαρτοφυλάκιο).

Το πλάνο προβλέπει, σε γενικές γραμμές, τη σταδιακή πώληση του χαρτοφυλακίου Trading, εντός της πρώτης τριετίας. Τα έσοδα που θα αντληθούν, μαζί με ξένα και ίδια κεφάλαια, θα χρηματοδοτήσουν τις αγορές νέων ακινήτων και την αναβάθμιση/ανακαίνιση ακινήτων του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα διατεθούν για εξαγορές εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ.

Ένας σημαντικός αριθμός ακινήτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Dimand, παραδίδεται από τον όμιλο Alpha μισθωμένος (σ.σ. όταν ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία από την Alpha για την ανεύρεση συνεπενδυτή, το ποσοστό των ακινήτων που παρήγαγαν εισόδημα ανερχόταν σε 46%). Ο όμιλος Alpha θα παραμείνει μισθωτής για κάποια από τα ακίνητα. H διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων για επτά έτη θα διενεργείται κατά αποκλειστικότητα από την Alpha Αστικά Ακίνητα.

Στόχος είναι στο τέλος της πενταετίας, στην οποία εκτείνεται το business plan, να έχει εκμισθωθεί σχεδόν το σύνολο (σ.σ. περίπου το 96%) των περίπου 800 ακινήτων, που προβλέπεται να περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο.

Χρηματοδότηση 240 εκατ. από Alpha Βank

Το 65% της Skyline θα μεταβιβαστεί, εντός Β’ τριμήνου, στην «P&E Investments», μικτή εταιρεία των Dimand (75%) και Premia (25%), στην οποία σε δεύτερο χρόνο θα εισέλθει ως «παθητικός» επενδυτής η EBRD. Το ακριβές τίμημα για τη συναλλαγή θα προσδιορισθεί, κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών της Skyline, αφού ληφθεί υπόψη η οικονομική της θέση με αποτίμηση των ακινήτων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Alpha Βank θα παράσχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, ως 240 εκατ. ευρώ στη Skyline, με σκοπό τις επενδύσεις ανακαίνισης/επανατοποθέτησης και αγοράς νέων ακινήτων.

Στις οικονομικές καταστάσεις της 30ής Σεπτεμβρίου η Alpha περιλαμβάνει στα στοιχεία ενεργητικού προς πώληση, ιδιοχρησιμοποιούμενα και ανακτηθέντα ακίνητα, καθαρής λογιστικής αξίας 402,89 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν στο χαρτοφυλάκιο Skyline. Τα assets αποτιμήθηκαν στη χαμηλότερη τιμή, µεταξύ της λογιστικής και εύλογης αξίας μείον τα έξοδα πώλησης. Η ζημία από την εν λόγω αποτίμηση ανήλθε σε 48,43 εκατ. ευρώ (24 εκατ. ευρώ στις 30/6).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v