Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Real Consulting: Αύξηση 11% στα EBITDA το 2022

Η Real Consulting πραγματοποίησε πωλήσεις € 23.941 χιλ., έναντι πωλήσεων € 21.853 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση, εμφανίζοντας αύξηση 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Real Consulting: Αύξηση 11% στα EBITDA το 2022

Η REAL CONSULTING ανακοινώνει +11% αύξηση EBITDA στα Οικονομικά Αποτελέσματά του Ομίλου για τη χρήση του 2022.

Το 2022, η Real Consulting κατάφερε να πετύχει σε μεγάλο βαθμό τους στρατηγικούς της στόχους, να αναπτύξει το χαρτοφυλάκιο λύσεων – υπηρεσιών της, να αυξήσει το πελατολόγιό της, καθώς και να επεκτείνει την γεωγραφική της διασπορά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Εταιρεία ανέλαβε την υλοποίηση σημαντικών έργων πληροφορικής & τεχνολογίας σε νέους ή υφιστάμενους πελάτες του ιδιωτικού τομέα , όπως ενδεικτικά το έργο SAP S/4HANA για τη θυγατρική του ομίλου «Ελληνικά Γαλακτοκομεία στην Γαλλία καθώς και για τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου «ΟΠΑΠ Tora Direct & Tora Wallet», το έργο υλοποίησης TITAN SAP Group Template (TGT) στις εταιρείες του ομίλου στις χώρες Αλβανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Κόσοβο και Βόρεια Μακεδονία με αντικατάσταση των υφιστάμενων ERP συστημάτων, το έργο Success Factors Learning για την εκπαίδευση του προσωπικού της Motor Oil, τo έργο υλοποίησης της λύσης Microsoft D365 Finance & Supply Chain Management για την εταιρεία Qualco.

Παράλληλα, ολοκλήρωσε επιτυχώς πληθώρα έργων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό , μεταξύ των οποίων: το έργο SAP S/4ΗΑΝΑ για την αυτοματοποίηση του συνόλου των επιχειρησιακών διαδικασιών της εταιρείας COSMOS Aluminium, το έργο SAP Analytics Cloud Planning για την αυτοματοποίηση του οικονομικού σχεδιασμού και της διοικητικής πληροφόρησης της ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, το έργο δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου ΟΤΕ με την λύση SAP Disclosure, τo έργο υλοποίησης της λύσης Microsoft D365 CRM στην εταιρία Zenith, το έργο SAP for Healthcare, ECH & EPM για το ΙΑΣΩ Αθήνας και Θεσσαλίας, με αντικείμενο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συνόλου των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών των δύο νοσοκομείων και των επιμέρους τμημάτων τους, το έργο SAP S/4ΗΑΝΑ για την Motor Oil , ένα από τα μεγαλύτερα ERP στην Ελλάδα των τελευταίων ετών σε εύρος λειτουργικότητας, διαδικασιών και διασυνδέσεων με τρίτα συστήματα, καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων του οργανισμού για όλες τις επιμέρους δραστηριότητές και τμήματα (Διυλιστήριο, Εμπορία, Οικονομική Διεύθυνση κλπ), μέσω ενός σύγχρονου και φιλικού περιβάλλοντος διεπαφής με τους τελικούς χρήστες.

H δραστηριοποίηση της εταιρείας επεκτάθηκε και στο δημόσιο τομέα αναλαμβάνοντας επιλεκτικά έργα μεγάλης κλίμακας και πολυετούς διάρκειας, όπως το έργο «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (Gov-ERP)» ένα από τα πρώτα έργα πληροφορικής δημοσιονομικού χαρακτήρα που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης ως Ένωση εταιρειών με την Uni Systems και την PwC, καθώς και το έργο για την Αναβάθμιση δυνατοτήτων και επέκταση της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας για την περίοδο 2021-2023 του Υπουργείου Εργασίας ως Ένωση με την PwC.

Τις ήδη υπάρχουσες καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις και υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία ήρθε να συμπληρώσει η πλατφόρμα Salesforce , η οποία αποτελεί κορυφαία πλατφόρμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων σε διεθνές επίπεδο, μέσω της εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της γερμανικής εταιρείας Cloudideas GmbH έναντι του τιμήματος 920 χιλ. € (η οποία πλέον μετονομάστηκε σε Real Consulting GmbH), η οποία εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με αυτήν.

Η Real Consulting πραγματοποίησε πωλήσεις ποσού € 23.941 χιλ., έναντι πωλήσεων ποσού € 21.853 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση, εμφανίζοντας αύξηση 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Η κύρια πηγή εσόδων της προέρχεται από τις Υπηρεσίες με έσοδα ύψους € 18.310 χιλ. το 2022 (76,48% των συνολικών εσόδων) έναντι € 15.719 χιλ. το 2021 (71,93% των συνολικών εσόδων).

Ακολουθεί ο τομέας Συντήρησης Αδειών Λογισμικού με έσοδα € 3.301 χιλ. το 2022 και € 2.872 χιλ. το 2021 (13,78% και 13,14% των συνολικών πωλήσεων αντίστοιχα). Το υπόλοιπο 9,74% (€ 1.952 χιλ.) και 14,93% (€ 3.262 χιλ.) για τα έτη 2022 και 2021 αντίστοιχα, αφορά αθροιστικά στους τομείς δραστηριότητας του hardware, cloud λογισμικού και λοιπών εσόδων.

Ο Όμιλος κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης πραγματοποίησε πωλήσεις ποσού € 24.422, εμφανίζοντας αύξηση 12% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα μικτά αποτελέσματα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 9.208 χιλ. (2021: € 7.967 χιλ.), πραγματοποιώντας περιθώριο μικτού κέρδους 38% (2021: 36%).

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας, παρουσίασαν αυξητικές τάσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω της σταθερής ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών της και λόγω της καλής χρηματοοικονομικής κατάστασης και σταθερής βάσης των πελατών που διαθέτει.

Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου, κατά τη διάρκεια του 2022, ανήλθαν σε κέρδη € 9.199, εμφανίζοντας αύξηση 15% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 3.729 χιλ. (2021: € 3.266 χιλ.), εμφανίζοντας αύξηση 14% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, η οποία οφείλεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών της στον τομέα της εγκατάστασης και λειτουργίας λογισμικών προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης (ERP), εξυπηρετώντας ένα διαρκώς διευρυνώμενο πελατολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει ισχυρά εγχώρια αλλά και διεθνή brand names, καθώς και λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των κατηγοριών οργανικών εξόδων σε σχέση με την πραγματοποιθείσα περαιτέρω επέκταση των πωλήσεών της.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθαν σε € 3.611 χιλ. για τη χρήση του 2022, εμφανίζοντας αύξηση 11% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 3.020 χιλ. (2021: € 2.480 χιλ.), εμφανίζοντας αύξηση 22% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε € 2.827 χιλ., εμφανίζοντας αύξηση 11% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 5.014 χιλ. (2021: € 5.670 χιλ.), τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε € 16.101 χιλ. (2021: € 14.834 χιλ.) και ο καθαρός δανεισμός σε € 436 χιλ. (2021: € 1.269 χιλ.).

Ο συντελεστής μόχλευσης της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 2,63% (2021: 7,88%), εμφανίζοντας σημαντική βελτίωση έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα προτείνει στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την διανομή μερίσματος ποσού € 645 χιλ., που αντιστοιχεί σε € 0,03 ανά μετοχή.

Προοπτικές για το 2023

Η διοίκηση της Εταιρείας είναι εξαιρετικά αισιόδοξη για τις προοπτικές της χρήσης του 2023, κυρίως λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου και του επιχειρησιακού μετασχηματισμού των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα.

Η Εταιρεία επικεντρώνεται στην οργανική ανάπτυξη και την στρατηγική γεωγραφική επέκταση σε επιλεγμένες αγορές, επιδιώκοντας να αναπτύξει τις δραστηριότητές της εξελίσσοντας τις υπάρχουσες δυνατότητές της και επεκτεινόμενη σε νέους τομείς όπου μπορεί να προσθέσει αξία στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, οι οποίες εμπιστεύονται τις υπηρεσίες της.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία σκοπεύει: α) να ενισχύσει τις στρατηγικές της συνεργασίες με την SAP και τη Microsoft, β) να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά των Μεγάλων Επιχειρήσεων μέσω μακροχρόνιων σχέσεων, οι οποίες βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την κοινή ανάπτυξη, και γ) να επεκτείνει την παρουσία της στον δημόσιο τομέα στοχεύοντας στην αύξηση του μεριδίου αγοράς. Η Εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει στην εξαγορά εταιρειών οι οποίες εξειδικεύονται σε υπηρεσίες λογισμικών προϊόντων που ήδη διαθέτει, ειδικά στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο την επέκταση της γεωγραφικής της εμβέλειας και την διείσδυση σε εξειδικευμένες αγορές υπηρεσιών, συμπληρωματικών με αυτές της Εταιρείας, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη συνεργειών οι οποίες θα ενισχύσουν περαιτέρω τα οικονομικά αποτελέσματά της.

Για τη χρήση του 2023, προσδοκάται σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας, στο εύρος του 30%, καθώς και αύξηση της οργανικής κερδοφορίας (EBITDA), περίπου κατά 40% σε σχέση με το 2022. Παράλληλα, η ύπαρξη ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά σε συνδυασμό με την γενικότερη στρατηγική της, το επενδυτικό πλάνο της, καθώς και τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχει θέσει η Εταιρεία για την πραγμάτωσή τους, θα αποτελέσουν κριτήριο για το ενδεχόμενο μετάταξής της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v