Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΣ Κλουκίνας- Λάππας: Θετική αξιολόγηση για την ΔΠ της Intracom Ακίνητα

"Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία, στον βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς", τονίζει το ΔΣ της ΚΛΜ.

ΔΣ Κλουκίνας- Λάππας: Θετική αξιολόγηση για την ΔΠ της Intracom Ακίνητα

Στη δημοσιότητα δόθηκε η Αιτιολογημένη Γνώμη του ΔΣ της Κλουκίνας Λάππας αναφορικά με την υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση της Intracom Ακίνητα.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, διατυπώνει την άποψή του ως ακολούθως:

(α) Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντα, όπως περιγράφεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, βασίζεται στον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω στρατηγική αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο θετικά, καθώς εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στην Εταιρεία να καρπωθεί τις συνέργειες που θα προκύψουν από τη συμμετοχή της στον όμιλο του Προτείνοντα, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας και την περαιτέρω ανάπτυξή της υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές.

(β) Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία, στον βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

(γ) Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα του 1,00 Ευρώ ανά Μετοχή πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου και βρίσκεται εντός των ορίων του Εύρους Αξιών ανά Μετοχή που αναφέρεται στην Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

(δ) Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους Μετόχους της Εταιρείας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με τίμημα που πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Επίσης, η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελεί μια γενική αξιολόγηση των όρων της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, της επίδρασής της στη λειτουργία της Εταιρείας και δεν συνιστά, ούτε δύναται να εκληφθεί είτε ως προτροπή ή αποτροπή των Μετόχων, είτε ως σύσταση ή συμβουλή προς τους Μετόχους για την αποδοχή ή την απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης, ούτε για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε συναλλαγών επί κινητών αξιών εκδόσεως της Εταιρείας.

*Αναλυτικά, η Αιτιολογημένη Γνώμη του ΔΣ της Κλουκίνας Λάππας δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v