Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εκκίνηση από το -30% για τη μετοχή της Epsilon Net, μαζεύει τις απώλειες

Βαριές απώλειες για τη μετοχή που χθες ανακοίνωσε αλλαγή λογιστικού χειρισμού του προγράμματος stock option, η οποία οδήγησε σε κατακόρυφη μείωση των κερδών 2022.

Εκκίνηση από το -30% για τη μετοχή της Epsilon Net, μαζεύει τις απώλειες

Στο limit down ή τα 8,12 ευρώ βρέθηκε με το ξεκίνημα η μετοχή της Epsilon Net, μετά τη χθεσινοβραδινή ανακοίνωση της εταιρείας (που ήρθε κατόπιν επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ότι επαναξιολόγησε τη λογιστική εφαρμογή των οδηγιών του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (Stock Option), με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης που θέσπισε για τους εργαζόμενους και τα στελέχη του ομίλου με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά τα κέρδη 2022.

Η μετοχή στη συνέχεια της συνεδρίασης «μάζεψε» τις απώλειες. Κινήθηκε στα 10 ευρώ με την πτώση να περιορίζεται στο 13%. Σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση της εταιρείας αναμένεται να προβεί σε νέα ανακοίνωση, πιθανόν εντός της ημέρας, με την οποία θα διευκρινίζει ότι η λογιστική κίνηση δεν επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια ή τα ταμειακά διαθέσιμα. 

Σημειώνεται ότι μετά την λογιστική προσαρμογή τα κέρδη προ φόρων την 30/06/2022 είναι μειωμένα στον όμιλο κατά €3.973 χιλ. (από €8.593 χιλ. σε €4.620 χιλ.) και στην Εταιρεία κατά €2.329 χιλ. (από €4.786 χιλ. σε €2.457 χιλ.) & τα κέρδη προ φόρων την 31/12/2022 είναι μειωμένα στον όμιλο κατά €5.702 χιλ. (από €21.419 χιλ. σε €15.717 χιλ.) και στην Εταιρεία κατά €4.058 χιλ. (από €13.832 χιλ. σε €9.774 χιλ.).

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία επισημαίνει πως η απεικόνιση της αποτίμησης δεν έχει ταμειακή διάσταση και δεν επηρεάζει τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας και του Ομίλου.

Η χθεσινή ανακοίνωση

Η εταιρεία EPSILON NET σε συνέχεια της, με αριθμό πρωτοκόλλου 2265/14/09/2023, επιστολής της Ε.Κ. και σύμφωνα με την παρ. 2(η) του άρθρου 23 του ν.3556/2007 όπως αυτή ισχύει, δημοσιοποιεί την παρακάτω διορθωτική σημείωση.

Η εταιρεία επαναξιολόγησε τη λογιστική εφαρμογή των οδηγιών του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (Stock Option) με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης που θέσπισε για τους εργαζόμενους & τα στελέχη του Ομίλου και προχώρησε στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων κατά την ημερομηνία παραχώρησης, με ημερομηνία 30/6/2022 και 31/12/2022.

Με βάση την επαναξιολόγηση, αναγνωρίστηκε δεδουλευμένο έξοδο που βαρύνει τα Αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2022 - 30/06/2022 για τον Όμιλο κατά €3.973 χιλ. και για την Εταιρία κατά €2.329 χιλ. και της περιόδου 01/01/2022 - 31/12/2022 για τον Όμιλο κατά €5.702 χιλ. και για την Εταιρία κατά €4.058 χιλ., ενώ ταυτόχρονα δημιουργήθηκε ισόποσης αξίας ειδικό αποθεματικό με τον τίτλο «Αποθεματικό από έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης» (ως μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων) το οποίο ανέρχεται την 30/06/2022 για τον Ομιλο ποσό €3.973 χιλ. και για την Εταιρεία ποσό €3.973 χιλ. και την 31/12/2022 για τον Όμιλο ποσό €5.702 χιλ. και για την Εταιρεία ποσό €5.702 χιλ.

Έτσι, τα κέρδη προ φόρων την 30/06/2022 είναι μειωμένα στον Όμιλο κατά €3.973 χιλ. (από €8.593 χιλ. σε €4.620 χιλ.) και στην Εταιρεία κατά €2.329 χιλ. (από €4.786 χιλ. σε €2.457 χιλ.) & τα κέρδη προ φόρων την 31/12/2022 είναι μειωμένα στον Όμιλο κατά €5.702 χιλ. (από €21.419 χιλ. σε €15.717 χιλ.) και στην Εταιρεία κατά €4.058 χιλ. (από €13.832 χιλ. σε €9.774 χιλ.), ενώ από την ανωτέρω αποτίμηση της εύλογης αξίας των παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων κατά το ΔΠΧΑ 2, δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο συνολικό ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατά την 30/06/2022 και την 31/12/2022.

Η απεικόνιση της αποτίμησης στην εύλογη αξία και των σχετικών προσαρμογών θα λάβει χώρα κατά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της 30/06/2023 που έχει προγραμματισθεί να ανακοινωθούν την 26/09/2023, ως διόρθωση λάθους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8 (ενώ αντίστοιχη διαδικασία απεικόνισης θα ακολουθηθεί και κατά την δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2023).

Τέλος, σημειώνεται ότι η απεικόνιση της αποτίμησης δεν έχει ταμειακή διάσταση και δεν επηρεάζει τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας και του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v