Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Space Hellas: Πώληση της δραστηριότητας «retail and fuel» στην Epsilon Net

Ενοποιείται η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η οποία μέχρι σήμερα ήταν διαμοιρασμένη στις δύο εισηγμένες εταιρείες. Τα οφέλη για τις δύο εισηγμένες.

Space Hellas: Πώληση της δραστηριότητας «retail and fuel» στην Epsilon Net

Σε νέα συναλλαγή με την Epsilon Net προχώρησε η Space Hellas, καθώς η πρώτη εξαγόρασε από τη δεύτερη τη δραστηριότητα των πωλήσεων και της υποστήριξης λογισμικού «retail and fuel», έναντι του ποσού των τριών εκατ. ευρώ. Μέσα από αυτή την κίνηση, ενοποιείται η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η οποία μέχρι σήμερα ήταν διαμοιρασμένη στις δύο εισηγμένες εταιρείες.

H συγκεκριμένη κίνηση προσφέρει στην Epsilon Net ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ, οικονομίες κλίμακας και ένα ακόμη «πάτημα» για την παροχή διευρυμένων λύσεων στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα.

Από την άλλη πλευρά, η Space Hellas εισπράττει το ποσό των 3 εκατ. ευρώ, στα οποία θα πρέπει να προστεθούν:

  • Πρώτον, τα 5,5 εκατ. ευρώ που εισέπραξε η εισηγμένη τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν διάθεσε στην Epsilon Net το 40% της EpsilonSinguralLogic και απέκτησε από αυτήν το 40% της SingularLogic.
  • Και δεύτερον, το ποσό που εισέπραξε από το Ελληνικό Δημόσιο από το έργο της υποστήριξης των τριών φετινών εκλογικών αναμετρήσεων (δύο βουλευτικές και μία «διπλή» για την τοπική αυτοδιοίκηση).

Το αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων είναι η Space Hellas να εκτιμάται ότι θα κλείσει τη φετινή χρονιά με καθαρό δανεισμό που θα είναι μειωμένος τόσο σε σύγκριση με αυτόν της 30ής Ιουνίου του 2023 όσο και με τον αντίστοιχο της 31ης Δεκεμβρίου του 2022.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη όχι μόνο μειώνει το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων σε μια εποχή υψηλών επιτοκίων, αλλά παράλληλα αφήνει χώρο για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων ή και εξαγορών για λογαριασμό της SingularLogic.

Η ανακοίνωση της Space Hellas

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του νομοκανονιστικού πλαισίου, η SPACE HELLAS A.E. Συστήματα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (στο εξής η SPACE HELLAS), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Στις 10.11.2023, τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «SingularLogic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής» (στο εξής η SINGULARLOGIC), θυγατρική της SPACE HELLAS, και της [Epsilon SingularLogic Α.Ε.] (στο εξής η EPSILON SINGULARLOGIC), θυγατρική της εταιρείας EPSILON NET A.E. (στο εξής η EPSILON NET), αποφάσισαν την εκκίνηση της διαδικασίας για την απόσχιση του κλάδου παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων ολοκληρωμένων συστημάτων σε επιχειρήσεις λιανικής και καυσίμων της SINGULARLOGIC (στο εξής ο «Κλάδος R&F») και την εισφορά του στην EPSILON SINGULARLOGIC, έναντι της έκδοσης νέων μετοχών της EPSILON SINGULARLOGIC (στο εξής οι Νέες Μετοχές) προς τη SINGULARLOGIC, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4601/2019 και των άρθρων 52 επ. του Ν. 4172/2013, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.10.2023 (στο εξής η Απόσχιση).

2. Περαιτέρω, συμφωνήθηκε όπως, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Απόσχισης, η SINGULARLOGIC πωλήσει και μεταβιβάσει τις Νέες Μετοχές στην EPSILON NET (στο εξής η Πώληση), έναντι συμφωνημένου τιμήματος €3.000.000 καταβλητέου σε μετρητά (στο εξής το Τίμημα).

3. Για τους σκοπούς της διαπίστωσης της αξίας του Κλάδου R&F στο πλαίσιο της Απόσχισης και του δικαίου και εύλογου του Τιμήματος στο πλαίσιο της Πώλησης, ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία ACTION AUDITING Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Οι συνεργαζόμενες εταιρείες SINGULARLOGIC και EPSILON SINGULARLOGIC, μετά από τρία χρόνια στενής συνεργασίας στο συγκεκριμένο τομέα, έκριναν ότι η μεταφορά του συνόλου της δραστηριότητας του Κλάδου R&F στην EPSILON SINGULARLOGIC θα βελτιώσει συνολικά την εξυπηρέτηση των πελατών και θα μεγεθύνει εκθετικά το ήδη πολύ καλό αποτέλεσμα. Καθώς ο Κλάδος R&F συνεργάζονταν αρμονικά μέχρι σήμερα με τον αντίστοιχο κλάδο ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών ιδιοπαραγόμενου λογισμικού που κατέχει η EPSILON SINGULARLOGIC, η συγκέντρωση πωλήσεων, υποστήριξης, εξυπηρέτησης και ανάπτυξης στην ίδια εταιρεία θα βελτιώσει την εμπειρία των πελατών (Customer Experience).

Η ανακοίνωση της Epsilon Net

O Όμιλος EPSILON NET ανακοινώνει ότι η θυγατρική του εταιρία Epsilon SingularLogic Α.Ε., συμφώνησε να αποκτήσει από την εταιρία SingularLogic, θυγατρική του Ομίλου SPACE HELLAS, το σύνολο της δραστηριότητας του κλάδου integration, πωλήσεων και customer support software Retail & Fuel που απευθύνεται στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου καθώς και πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Το συγκεκριμένο Business Unit συνεργάζονταν μέχρι σήμερα αρμονικά με τον αντίστοιχο κλάδο ανάπτυξης προϊόντων ιδιοπαραγόμενου λογισμικού της Epsilon SingularLogic Α.Ε. με στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στους συγκεκριμένους τομείς με την αξιοποίηση:

  • ειδικών εφαρμογών λογισμικού
  • εξειδικευμένων υπηρεσιών εφαρμογής & διασύνδεσης
  • εξειδικευμένων συστημάτων εξοπλισμού

Με βάση τη συγκεκριμένη συμφωνία, το στελεχιακό δυναμικό των δύο επιχειρησιακών ομάδων ενοποιείται και θα συνεχίσει την παροχή των ολοκληρωμένων λύσεων software & integration υπό τη διοίκηση & ιδιοκτησία της Epsilon SingularLogic.

Ο σχεδιασμός ολοκλήρωσης της τεχνικής διαδικασίας για τη μεταβίβαση του κλάδου από την εταιρία SingularLogic A.E. στην εταιρία Epsilon SingularLogic A.E. περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

  • απόσχιση του κλάδου Retail & Fuel της εταιρίας SingularLogic A.E. με ημερομηνία ισολογισμού απόσχισης την 31/10/2023 και εισφορά του στην επωφελούμενη Epsilon SingularLogic A.E.
  • αύξηση κεφαλαίου στην εταιρία Epsilon SingularLogic Α.Ε. με έκδοση νέων μετοχών προς όφελος της εισφέρουσας τον κλάδο Retail & Fuel εταιρίας SingularLogic A.E.
  • μεταβίβαση των μετοχών της Epsilon SingularLogic Α.Ε. από την εταιρεία SingularLogic A.E. στην EPSILON NET A.E. έναντι του συμφωνημένου τιμήματος ύψους € 3.000.000.

Για τον προσδιορισμό του τιμήματος, ελήφθη υπόψη η Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από την οποία προκύπτει ότι το τίμημα ανταποκρίνεται στην εύλογη αξία του κλάδου.

Ο κλάδος παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων Retail & Fuel περιλαμβάνει τους παρακάτω τομείς:

  • Ο τομέας Fuel Retail Solutions προσφέρει από το 1998 σε όλη την ελληνική επικράτεια ένα εξελιγμένο IT σύστημα παρακολούθησης καυσίμων (σύστημα εισροών-εκροών) & λιανικής πώλησης το οποίο εξελίσσεται διαρκώς, ώστε να καλύπτει αποτελεσματικά τις πολυδιάστατες ανάγκες των σύγχρονων πρατηρίων και αφορούν το customer experience & loyalty, τη συμβατότητα με τις σύνθετες νομοθετικές υποχρεώσεις και τη βέλτιστη επιχειρηματική διαχείριση σημείων πώλησης υγρών καυσίμων, εμπορευμάτων & υπηρεσιών.
  • Το πελατολόγιο περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις μεγαλύτερες αλυσίδες πρατηρίων υγρών καυσίμων της Ελλάδας που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου όπως επίσης και μεγάλο αριθμό μεμονωμένων πρατηρίων. Το σύνολο του πελατολογίου αριθμεί άνω των 2.000 πρατηρίων υγρών καυσίμων πανελλαδικά.

Ο τομέας Retail Solutions με περισσότερες από 3 δεκαετίες ενεργούς παρουσίας παρέχει πλήρες εύρος ΙΤ λύσεων για τις μεγάλες & μεσαίες αλυσίδες Λιανικής σε όλους τους τομείς λιανεμπορίου, που περιλαμβάνουν από την παροχή συστημάτων software ταμειακών εφαρμογών έως και πληροφοριακά συστήματα & εξοπλισμό που αφορούν το σύνολο των ΙΤ αναγκών τους. Στο πελατολόγιο συμπεριλαμβάνονται ορισμένες από τις σημαντικότερες αλυσίδες Super Market & Λιανεμπορίου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Παράλληλα με τις λύσεις, παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη υποστήριξη του συνόλου των συστημάτων τους (Front Office - Back Office - Loyalty) σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας του δικτύου των καταστημάτων τους, όπως το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, τη γεωγραφική διασπορά σε αστικές, ημιαστικές & τουριστικές περιοχές και την τοπολογία των συστημάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v