Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Με ποσοστό 13,76% η Blue Crest Holdings

Η γνωστοποίηση της εισηγμένης στις χρηματιστηριακές αρχές.

Μοτοδυναμική: Με ποσοστό 13,76% η Blue Crest Holdings

Η «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»  σε συνέχεια της από 20.11.2023 γνωστοποίησης, που έλαβε από την εταιρία «BLUE CREST HOLDING S.A.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

- Ταυτότητα του εκδότη των μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου: «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

- Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου (μέσω θυγατρικών εταιριών)

-Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: BLUE CREST HOLDING S.A.

- Όριο το οποίο φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται ο υπόχρεος: 5%, 10%

- Ημερομηνία της συναλλαγής και ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται τα όρια: 16.11.2023

- Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή (16.11.2023): Αριθμός μετοχών 0, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 0, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 0%

- Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή 16.11.2023): Αριθμός μετοχών 4.025.951, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 4.025.951, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 13,76%

- Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή (16.11.2023): Αριθμός μετοχών 4.025.951, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 4.025.951, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 13,76%.

Πρόσθετες πληροφορίες:

Ο Εκδότης ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε την 20.11.2023 από την εταιρία «Blue Crest Holding S.A.» τα ακόλουθα:

Η εταιρία «Blue Crest Holding S.A.» κατέχει δικαιώματα ψήφου στην εταιρία «OΡΥΜΗΛ Α.Ε.» ποσοστού 74,86%. Την 16.11.2023 η εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.», η οποία κατείχε δικαιώματα ψήφου στην εταιρία «ΑΥΓΗ Α.Ε.» ποσοστού 33,33%, απέκτησε επιπλέον δικαιώματα ψήφου στην εταιρία «ΑΥΓΗ Α.Ε.» ποσοστού 66,67%, ήτοι το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία «ΑΥΓΗ Α.Ε.», λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.» με εισφορά σε είδος. Κατόπιν της ανωτέρω μεταβολής, η εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.» - στην οποία η εταιρία «Blue Crest Holding S.A.» συμμετέχει με ποσοστό 74,86% - κατέχει μέσω της 100% πλέον θυγατρικής της εταιρίας «ΑΥΓΗ Α.Ε.» δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη ποσοστού 13,76%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v