Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Reds: Nέος Εσωτερικός Ελεγκτής ο Αναστάσιος Ιωάννου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προέβη στον ορισμό του κ. Αναστάσιου Ιωάννου, ως Εσωτερικού Ελεγκτή σε αντικατάσταση του κ. Γεώργιου Τασσόπουλου.

Reds: Nέος Εσωτερικός Ελεγκτής ο Αναστάσιος Ιωάννου

Η  «REDS Α.Ε.»  ενημερώνει ότι ο κ. Γεώργιος Τασσόπουλος παραιτήθηκε από την ιδιότητά του ως Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας.

Η Εταιρεία, γνωστοποιεί σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 ότι, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 11.12.2023, προέβη στον ορισμό του κ. Αναστάσιου Ιωάννου, ως Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας σε αντικατάσταση του κ. Γεώργιου Τασσόπουλου.

Ο κ. Ιωάννου πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν.4706/2020, ήτοι είναι στέλεχος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της παραπάνω θέσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v