Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με αέρα υπεροχής στον πέμπτο πόλο η Παγκρήτια

Πώς η απορρόφηση του εν Ελλάδι δικτύου της HSBC βελτίωσε την ποιότητα ισολογισμού, ενίσχυσε κεφάλαια και δίνει αέρα υπεροχής στη σχέση ανταλλαγής με Attica. Τα έκτακτα κέρδη 87,12 εκατ. ευρώ και η μείωση του NPE ratio σε 58,13%.

Με αέρα υπεροχής στον πέμπτο πόλο η Παγκρήτια

Χαρτοφυλάκιο δανείων 322 εκατ. ευρώ, η προσθήκη των οποίων βελτίωσε την ποιότητα του ισολογισμού, καταθέσεις 951 εκατ. ευρώ και μη επαναλαμβανόμενο κέρδος 87,1 εκατ. ευρώ, που τόνωσαν τους κεφαλαιακούς δείκτες, προσέδωσε στην Παγκρήτια το ελληνικό δίκτυο της HSBC, παρέχοντάς της μικρό αέρα υπεροχής, έναντι της Attica Bank, ενόψει του καθορισμού της σχέσης ανταλλαγής για τη μεταξύ τους συγχώνευση.

Στις 28 Ιουλίου διενεργήθηκε η τελική μετάπτωση των αποκτηθέντων από την HSBC στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Ως αποτέλεσμα της μετάπτωσης, η Παγκρήτια απέκτησε ενεργητικό, το οποίο ξεπερνούσε, σύμφωνα με όσα ανέφερε στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου η διοίκησή της, τα 3,5 δισ. ευρώ. Στις 30/9 ανερχόταν σε 3,36 δισ. ευρώ.

Βάσει της συμφωνίας, η καθαρή αξία του αποκτώμενου ενεργητικού (Net Asset Value -NAV) της HSBC ανήλθε σε 95 εκατ. ευρώ, ενώ το τίμημα ήταν συμβολικό (1 ευρώ). Από τα 95 εκατ. ευρώ αφαιρέθηκαν έξοδα συναλλαγής 7,9 εκατ. ευρώ.

Το εναπομείναν ποσό των 87,12 εκατ. ευρώ αποτέλεσε κέρδος ευκαιρίας (gain on a bargain purchase) και καταχωρήθηκε στα λοιπά αποτελέσματα στις οικονομικές καταστάσεις τρίτου τριμήνου και εννεάμηνου. Έτσι, στο τρίτο τρίμηνο η Παγκρήτια εμφάνισε καθαρά κέρδη 88,74 εκατ. ευρώ και στο 9μηνο, 90 εκατ. ευρώ (σ.σ. ο αναβαλλόμενος φόρος ανήλθε σε 2,3 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο).

Η σημαντικότερη εξέλιξη, όμως, από την απορρόφηση της εν Ελλάδι δραστηριότητας της HSBC αφορά στη διεύρυνση της «πίτας» των εξυπηρετούμενων δανείων και τη μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων στο σύνολο των χορηγήσεων (NPE ratio). Όπως προαναφέρθηκε, η HSBC πρόσθεσε χαρτοφυλάκιο δανείων 322 εκατ. ευρώ, με σωρευτικές προβλέψεις 51,6 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο χορηγήσεων της Παγκρήτιας ανήλθε στις 30/9 σε 2,13 δισ. ευρώ από 1,77 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα διαμορφώθηκαν στις 30/9 σε 1,24 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 58,13% των χορηγήσεων, με τον συντελεστή κάλυψης από προβλέψεις (455,5 εκατ. ευρώ στις 30/9) να ανέρχεται σε 36,61%. Στις 30 Ιουνίου, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures -NPEs) της Παγκρήτιας ανέρχονταν σε 1,14 δισ. ευρώ, με το NPE ratio να διαμορφώνεται σε 64,48%.

Η απορρόφηση της HSBC ενίσχυσε τα εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 220 εκατ. ευρώ ενώ πρόσθεσε NPEs 100 εκατ. ευρώ, με προβλέψεις 51,6 εκατ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις της Παγκρήτιας μετά την απορρόφηση της HSBC ανέρχονταν στις 30/9 σε 396,4 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη κάλυψης να διαμορφώνεται σε 34,7%.

Αποπλήρωσε TLTRO III 440 εκατ. ευρώ

Η προσθήκη πλεονάζουσας ρευστότητας από την HSBC (καταθέσεις 951 εκατ. ευρώ) επέτρεψε στην Παγκρήτια να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή 440 εκατ. ευρώ ρευστότητας που είχε αντλήσει μέσω TLTRO III. Η εναπομένουσα ρευστότητα, μέσω TLTRO, ανερχόταν στις 30/9 σε 324 εκατ. ευρώ. Τέλος, η HSBC προσέθεσε ευρύ πελατολόγιο, με αποτέλεσμα οι πελάτες της Παγκρήτιας να ξεπερνούν πλέον τις 300 χιλιάδες.

Κεφάλαια ελαφρώς υψηλότερα του πήχη της ΤτΕ

Το έκτακτο κέρδος των 87,12 εκατ. ευρώ βελτίωσε και τους κεφαλαιακούς δείκτες της τράπεζας. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε την 30.09.2023 στο 13,313%, ο δείκτης κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (TIER I) σε 14,139% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου (Total Capital Ratio) σε 15,525%.

Χάρη στην HSBC η Παγκρήτια εξασφάλισε οριακό πλεόνασμα (4 εκατ. ευρώ ή 0,225%) έναντι της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης της ΤτΕ. Επισημαίνεται ότι η τράπεζα υπόκειται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου ύψους 2,50% και τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις για κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας. Η ΤτΕ, με την απόφαση ΕΠΑΘ 473/2/21.07.2023, όρισε τον ελάχιστο υποχρεωτικό συνολικό δείκτη κεφαλαίου σε 15,30% (10,55%+2,50%+2,25%), λόγω μεταβολής των πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα 2 (Pillar 2 Capital Requirements).

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο της Παγκρήτιας και τα προϋπολογιζόμενα μεγέθη της, η τράπεζα θα ικανοποιεί την παραπάνω ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση και μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας (σ.σ. η λειτουργική ενοποίηση ολοκληρώθηκε στο τρέχον τέταρτο τρίμηνο).

Το μέγιστο υπόλοιπο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που δύναται, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 27Α του Ν. 4172/13, να μετατραπεί σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, ανέρχεται σε περίπου € 44,5 εκατ.

Στα 19 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ προβλέψεων 9μήνου

Η συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank με 34 εκατ. ευρώ επιφέρει μια μικρή επιδείνωση του κεφαλαιακού δείκτη, με πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες, για τις οποίες η τράπεζα έχει εξασφαλίσει συμβατικά τους πόρους που απαιτούνται για την κάλυψή τους, με τη δέσμευση του νέου βασικού μετόχου (Thrivest).

Στο σκέλος των αποτελεσμάτων, τα καθαρά έσοδα από τόκους στο 9μηνο ανήλθαν σε 54,4 εκατ. ευρώ. Κατά το τρίτο τρίμηνο, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 22,4 εκατ. ευρώ. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (Net Interest Margin) ανήλθε στο 9μηνο σε 2,62% από 2,7% στο εξάμηνο.

Τα έσοδα από προμήθειες έφθασαν σε 4,6 εκατ. ευρώ στο 9μηνο (1,44 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο) και το σύνολο των καθαρών εσόδων σε 60,17 εκατ. ευρώ έναντι 43,9 εκατ. ευρώ πέρσι.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 41,2 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις για απομείωση αξίας απαιτήσεων σε 20,3 εκατ. ευρώ. Τα προ προβλέψεων κέρδη άγγιξαν τα 19 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η Παγκρήτια απέκτησε στις 23/9 έναντι τιμήματος 38 εκατ. ευρώ ενήμερα ομολογιακά δάνεια ονομαστικής αξίας 40 εκατ. ευρώ της Alumil από τις τιτλοποιήσεις Cairo και Frontier.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v