Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Quest: Στα 8,6 εκατ. τα κέρδη το Q1, αύξηση τζίρου στα 303,1 εκατ. ευρώ

Στα 18,6 εκατ. ευρώ υποχώρησαν τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου, λόγω πιέσεων στα μεικτά περιθώρια στις εμπορικές δραστηριότητες. Πώς κινήθηκαν οι θυγατρικές. Τι αναμένει για το σύνολο της χρήσης.

Quest: Στα 8,6 εκατ. τα κέρδη το Q1, αύξηση τζίρου στα 303,1 εκατ. ευρώ

Ο Όμιλος Quest κατά το Α’ τρίμηνο του 2024 κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις €303 εκ., κέρδη EBITDA €18,6 εκ., κέρδη προ φόρων €11,7 εκ. και κέρδη μετά από φόρους €8,6 εκ..

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 6%, ενώ μειώθηκαν, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατά -4,2% τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) κατά -14,4% και τα καθαρά κέρδη (ΕAΤ) κατά -14,9%. Η μείωση των κερδών προ φόρων οφείλεται κυρίως στη μείωση των μικτών περιθωρίων στις εμπορικές δραστηριότητες και στη μεγέθυνση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους λόγω της αύξησης του επιτοκίου βάσης (Euribor) και του δανεισμού.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €30,2 εκ. έναντι €17εκ στις 31/12/2023. Η μεταβολή από τις 31/12/2023, οφείλεται κυρίως σε αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Αποτελέσματα 3Μ 2024 ανά δραστηριότητα:

Εμπορική Δραστηριότητα (Ιnfo Quest Technologies, Quest on Line, iSquare, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus, Έπαφος).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+5,4%), ενώ τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά -46,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Η μείωση στα κέρδη προ φόρων οφείλεται πρωτίστως στη μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους από το οικοσύστημα της Apple, στην υστέρηση της αγοράς κλιματισμού κατά την εν λόγω περίοδο, λόγω της λήξης του προγράμματος επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών, αλλά και στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα, αποτέλεσμα της αύξησης του επιτοκίου βάσης σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης για την επέκταση στην αγορά της Ρουμανίας.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi).

Σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+10,3%), και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά +3,1%. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier).

Υπήρξε αύξηση στις πωλήσεις +3,4%, η οποία συνοδεύτηκε από σταθεροποίηση των κερδών προ φόρων ( +0,8%). Ο ρυθμός ανάπτυξης της δραστηριότητας ακολουθεί την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο οποίος ήταν μειωμένος κατά το πρώτο τρίμηνο.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy).

Τα έσοδα της εταιρείας ήταν ελαφρά αυξημένα (+3,6%), ενώ τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά -9,2% λόγω αυξημένων αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών εξόδων.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €450 χιλ. σε σχέση με €428 χιλ. το 3Μ 2023. Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες €212 χιλ. όσο και πέρυσι την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Προοπτικές για το 2024

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου στο σύνολο του έτους, προβλέπονται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα: Εκτιμάται ήπια αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2023. Η πορεία της προ φόρων κερδοφορίας αναμένεται να βελτιωθεί σε σχέση με το 3Μ 2024 και εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα ή ελαφρά χαμηλότερα από 2023, λόγω της πίεσης του μικτού περιθωρίου, αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων (υψηλού Euribor) και δευτερευόντως λόγω αυξημένων αποσβέσεων.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: Εκτιμάται ανάπτυξη των εσόδων και της κερδοφορίας σε σχέση με το 2023, προερχόμενη τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, με το ανεκτέλεστο (backlog από υπογεγραμμένες συμβάσεις) να ξεπερνά τα €550 εκ..

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Εκτιμάται ανάπτυξη σε έσοδα και κερδοφορία προ φόρων, ανάλογη ή υψηλότερη του ρυθμού ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Εκτιμάται ανάπτυξη σε έσοδα και κερδοφορία λόγω των νέων επενδύσεων και υπό την προϋπόθεση φυσιολογικών κλιματικών συνθηκών όσον αφορά στην ηλιοφάνεια.

Συμπερασματικά για το σύνολο του 2024, εκτιμάται ήπια ανάπτυξη στα ενοποιημένα έσοδα, στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) και στην προ φόρων κερδοφορία. Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή εμπορική και χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις παρουσιασθούν. H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης άνω των €300 εκ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v