Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Quest: Κόβεται στις 25 Ιουνίου το δικαίωμα για το μέρισμα

Δικαιούχοι της διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024.

Quest: Κόβεται στις 25 Ιουνίου το δικαίωμα για το μέρισμα

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 13 Ιουνίου 2024 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος και μέρους υπολοίπου κερδών εις νέον παλαιότερων χρήσεων ανερχομένου στο συνολικό μικτό ποσό των είκοσι δύο λεπτών του ευρώ (€0,22) ανά μετοχή (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και δεν δικαιούνται μερίσματος).

Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167 /23.07.2013), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 24 του Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201 /12.12.2019). Συνεπώς, το καθαρό πληρωτέο ποσό θα ανέλθει σε € 0,2090 ανά μετοχή.

Από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής).

Δικαιούχοι της διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 (record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος και μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον ορίζεται η Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας, Alpha Bank, ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος και μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Alpha Bank.

Τα ποσά που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με τo Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος τηλ. 211 9994762, email: [email protected].

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v