Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Στα 3,257 εκ. τα κέρδη εξαμήνου

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της ΑΕΓΕΚ στο εξάμηνο 2009 ανήλθαν στα 3.257,92 χιλ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε 35.163,56 χιλ. ευρώ, συνεπώς έχει αρθεί ο ως άνω λόγος ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης.

ΑΕΓΕΚ: Στα 3,257 εκ. τα κέρδη εξαμήνου
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της ΑΕΓΕΚ στο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν στα  3.257,92 χιλ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε 35.163,56 χιλ. ευρώ, συνεπώς έχει αρθεί ο ως άνω λόγος ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης.

Η Διοίκηση της εταιρίας θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για να καταστεί εφικτή η έξοδος των μετοχών από την εν λόγω κατηγορία.

Υπενθυμίζεται, ότι η κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ' η μεταφορά των μετοχών της ΑΕΓΕΚ στην Κατηγορία Επιτήρησης.
 
Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v