Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Άλφα Γκρίσιν: Ζημιές έναντι κερδών το 2009

Ζημιές μετά από φόρους που ανέρχονται σε 775 χιλ. ευρώ παρουσίασε ο Όμιλος της Άλφα Γκρίσιν το 2009 έναντι κερδών 302 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Άλφα Γκρίσιν: Ζημιές έναντι κερδών το 2009
Ζημιές μετά από φόρους που ανέρχονται σε 775 χιλ. ευρώ παρουσίασε ο Όμιλος της Αλφα Γκρισιν το 2009  έναντι κερδών 302 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, η εξάπλωση της ύφεσης στην ελληνική οικονομία και οι αρνητικές συνέπειες της μείωσης της καταναλωτικής δαπάνης, κυρίως στην αγορά των ηλεκτρικών συσκευών, είχε επίπτωση στον κύκλο εργασιών της χρήσης του 2009, ο οποίος υποχώρησε κατά 20% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό.

Η Διοίκηση του Ομίλου ήδη από τα τέλη του 2008 αντέδρασε γρήγορα και προχώρησε σε συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση των λειτουργικών δαπανών, η οποία για τον Όμιλο ήταν 12% και για την εταιρεία 20% έναντι του 2008.
 
Η Διοίκηση της Αλφα Γκρισιν επικεντρώνει τις προσπάθειες της στα μερίδια αγοράς που πιθανόν να προκύψουν από την αναδιοργάνωση της αγοράς έχοντας λάβει σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η μείωση των εξόδων δεν μπορεί να έχει την ίδια δυναμική για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Έτσι ελέγχει αυστηρά τις δαπάνες, αλλά κυρίως επενδύει σε τομείς που πιστεύει ότι έχουν μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες, μεσοπρόθεσμα. Σημαντικός άξονας της πολιτικής του Ομίλου είναι η εξασφάλιση είσπραξης των απαιτήσεων και της χρηματοδότησης των επενδύσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Όμιλος θα ενισχύσει τις ενέργειες ενίσχυσης των ταμειακών ροών οι οποίες θα του επιτρέψουν να διανύσει την παρούσα κρίση.

Μητρική

Οι πωλήσεις της μητρικής ανήλθαν σε 20,6 εκ. ευρώ μειωμένες κατά 24,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2008. Σημαντική είναι η μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 20%, χάρη στην αναδιοργάνωση της εταιρείας και τις οικονομίες κλίμακας που προέκυψαν από την απορρόφηση της "ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε", η οποία επέτρεψε στην εταιρεία να γυρίσει στην κερδοφορία. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 1,8 εκ. ευρώ έναντι 2,07 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 15%. Η εταιρεία εμφανίζει κέρδη μετά από φόρους 134 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 815 χιλ. ευρώ τη χρήση 2008.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται θετικές, ενώ ένα μεγάλο ποσό έχει κατευθυνθεί στην εξυπηρέτηση αφενός τόκων και αφετέρου φόρων εξ' αιτίας του φορολογικού ελέγχου που δέχθηκε η εταιρεία στις αρχές του 2009.

Όμιλος

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζουν μείωση 70% και έφθασαν στο 1,06 εκ ευρώ έναντι 3,5 εκ. ευρώ της χρήσης 2008.

Ο Όμιλος μέσω των αναδιαρθρώσεων και συντονισμένων προγραμμάτων μείωσης δαπανών κατάφερε να μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες κατά 12%, παρ' όλο που στον Όμιλο προστέθηκαν ακόμα 3 εταιρείες και το κόστος της αναδιοργάνωσης και των μετεγκαταστάσεων ανήλθε περίπου στα 200 χιλ. ευρώ.

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 706 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1,3 εκ. ευρώ της χρήσης 2008. Πρέπει να σημειωθεί ότι στα κέρδη του 2008 είχαν πιστωθεί 1,4 εκ. ευρώ από την αποτίμηση σε εύλογη αξία επενδυτικού ακινήτου ιδιοκτησίας της Βουλγάρικης θυγατρικής εταιρείας "ALPHA GRISSIN REAL ESTATES AD". Ο Όμιλος παρουσιάζει ζημιές μετά από φόρους που ανέρχονται σε 775 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 302 χιλ. ευρώ το 2008.

Ειδικότερα:

Στον τομέα Συστημάτων Υποστήριξης Κρίσιμων Εφαρμογών, ο κύκλος εργασιών είναι αυξημένος κατά 3%, ανήλθε σε 16,2 εκ ευρώ έναντι 15,7 εκ. ευρώ τη χρήση 2008. Η συνεισφορά του κύκλου εργασιών της Βουλγάρικης θυγατρικής "ALPHA GRISSIN INFOTECH BG AD", της οποίας ο κύκλος εργασιών στην χρήση 2009 ανέρχεται σε 3,1 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 30% σε σχέση με τη χρήση 2008, ήταν σημαντική.

Η Διοίκηση της εταιρείας αναμένει ανάπτυξη του τομέα, λόγω περαιτέρω διείσδυσης στην Βουλγαρική αγορά αλλά και δεδομένης της επέκτασης στην αγορά της Ουκρανίας με την συμμετοχή κατά 50% στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας.

Η ALPHA GRISSIN INFOTECH UKRAINE Ltd, θα αναπτυχθεί σε μια αγορά με σημαντική μεσοπρόθεσμη δυναμική, εκμεταλλευόμενη την μακρόχρονη εμπειρία της μητρικής στην ελληνική αγορά.

Στον τομέα Συμβατικού Κλιματισμού ο κύκλος εργασιών είναι μειωμένος κατά 46%, ανήλθε σε 7,3 εκ. ευρώ έναντι πωλήσεων 13,6 εκ ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2008. Οι πωλήσεις του κλιματισμού αντιπροσωπεύουν το 31% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου, ενώ τη χρήση 2008 αντιπροσώπευαν το 46%. Η εταιρεία στοχεύει στην διατήρηση του μεριδίου της, μέσω ενίσχυσης των προωθητικών της ενεργειών στο δίκτυο λιανικής.

Στον τομέα του Real Estate η επένδυση του Ομίλου στην Κρακοβία της Πολωνίας με το έργο ανέγερσης συγκροτήματος κατοικιών και εμπορικών χώρων συνολικής επιφάνειας ανωδομών 38.000 τ.μ., προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2010, ενώ εντός του 2010 αναμένονται περαιτέρω χρηματοροές από τις παραδόσεις των διαμερισμάτων και καταγραφή κερδών.

Αναφορικά με την ανάπτυξη των οικοπέδων στην Βουλγαρία, Ρουμανία και Πολωνία, κάποια από τα οποία βρίσκονται στη φάση ένταξης σε πολεοδομικό σχέδιο, ενώ για άλλα έχουν ληφθεί άδειες κατασκευής ή όροι δόμησης, η απόφαση του Ομίλου είναι να αναστείλει, τουλάχιστον μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2010, οποιαδήποτε νέα επενδυτική δραστηριότητα, όπως αγορά νέων οικοπέδων ή έναρξη κατασκευής σε οικόπεδα για τα οποία έχει ληφθεί άδεια (Studenski Grad - Σόφια).

Στρατηγική απόφαση του Ομίλου είναι η επέκταση των επενδύσεων στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), λόγω των ιδιαίτερα ευνοϊκών χαρακτηριστικών τους, όπως η κρατική χρηματοδότηση, οι εξασφαλισμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα χρηματορροές και η, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στοχοθέτηση για υλοποίηση αυξημένου αριθμού επενδύσεων εντός της επόμενης 10ετίας.

Στην Βουλγαρία, μέσω της "KARNOBAT AEOLIA AD", με έδρα την Σόφια στην Βουλγαρία (40% συμμετοχή της θυγατρικής "ALPHA GRISSIN RENEWABLES LIMITED") υπογράφηκε σύμβαση παραχώρησης συνολικής έκτασης 8.424 στρεμμάτων γης, για περίοδο 30 ετών, στην περιοχή Karnobat στην Κεντρική Βουλγαρία, περιοχή με υψηλό αιολικό δυναμικό, με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 111 MW.

Οι κύριες άδειες που αφορούν στην σύνδεση στο δίκτυο, το πιστοποιητικό περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αλλαγή χρήσης γης έχουν καταρχήν εγκριθεί. Η λήψη όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών και η τελική άδεια εγκατάστασης αναμένονται έως το τέλος του 2010. Παράλληλα, στην Βουλγαρία ο Όμιλος αξιολογεί νέες επενδυτικές προτάσεις στον τομέα της παραγωγής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στην Ελλάδα, η εταιρεία έχει υποβάλει, μέσω του κοινού σχήματος με την DEUTSCHE BANK AG, 6 αιτήσεις για Αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 150 MW, για τα οποία αναμένονται άδειες παραγωγής.

Ο Όμιλος, στη βάση της στρατηγικής του για επέκταση σε νέα προϊόντα και νέες αγορές, συνεχώς αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες, εκμεταλλευόμενος την δυναμική που δημιουργεί η τρέχουσα οικονομική κρίση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v